Prameny trestního práva

Přehled základních platných pramenů v trestním právu.

Prameny trestního práva

 1. Prameny trestního práva

ˇ Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

ˇ Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru

ˇ Zákon č. 184/1964 Sb., o vyloučení promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

ˇ Zákon . 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

ˇ Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

ˇ Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

 2. Ústavní předpisy vztahující se k trestnímu právu hmotnému

ˇ Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

ˇ Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

  3.  Právní předpisy související s trestním právem

ˇ Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích

ˇ Zákony upravující další přestuky či jiné delikty

ˇ Právní předpisy, na které trestní zákon odkazuje v odkazovacích a blanketních dispozicích

ˇ Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

ˇ Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích

ˇ Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

ˇ Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

ˇ Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů

ˇ Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.7.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy