§ 124d, § 124e, § 124f
      Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem § 124d     (1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán, a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou, b) spáchá-li čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, c) spáchá-li takový čin opětovně, d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek. § 124e     (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán, a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny, b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek, d) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.     (3) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán, a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek. § 124f     (1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.     (2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 124a, § 124b, § 124c
      Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi § 124a     (1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů, 2) bude potrestán odnětím svobody až na tři léta anebo peněžitým trestem.     (2) Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů 2) nebo je převede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizině, anebo na cizího činitele, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem anebo propadnutím majetku. § 124b     (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů 2) nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) jestliže se v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 zboží dostalo do ciziny, b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jinou značnou újmu.     (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu. § 124c     (1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních předpisů, 2 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.     (2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zboží a technologií, kontrolovaných podle zvláštních předpisů, 2) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií. 2 Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole. zpět
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 124
      § 124 Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou     (1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.     (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 118a
      § 118 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry     (1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) získá-li takovým činem značný prospěch.
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 121
      § 121 Poškozování spotřebitele     (1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo  kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady,  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 118
      HLAVA DRUHÁ Trestné činy hospodářské ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti hospodářské soustavě § 118 Neoprávněné podnikání     (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo b) získá-li takovým činem značný prospěch.
Trestní zákon s komentářem - 5.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy