Protokol o zatčení

Vzor protokolu o zatčení, právní stav ke dni publikace článku.

....................

ČVS

V................

PROTOKOL

o zatčení

Dne.............v...........hod. v..........................

byl na základě peříkazu k zatčení podle § 69 odst. 1 tr. řádu vydaného ................soudcem, předsedou senátu v ....................dne .............pod č. j.: ...................podle § 69 odst. 3 tr. řádu

zatčen:

..............................................................................................................................

(jméno a příjmení, datum narození, RČ, OP)

dřívější jméno a příjmení ..................................................

trvalý pobyt ...............................................................

přechodný pobyt ............................................................

zaměstnavatel ...............................................................

stání příslušnost ................národnost ................osobní stav .............

rodiče a jejich trvalý pobdyt ...................................................

.................................................................................

V souladu s ustanovením § 82 odst. 4 tr. řádu byla provedena osobní prohlídka, kterou provedl ......

............................................................za přítomnosti .................

a při které bylo nalezeno: (popis věcí)

................................. ......................... ................................

(osoba, jíž se omezení týká) (přítomen) (orgán provádějící úkon)

Zatčený mně byl dodán podle ust. § 69 odst. 4 tr. řádu dne .......... v ............hod.

.............................

(soudce, předseda senátu)

Záznam:

Zatčený byl propuštěn .................................................................

(kým - soudce, předseda senátu)

V .............................hod. ...............................

(podpis propouštějícího)

Vazební věznici v .........................................odevzdávám vpředu jmenovaného s uvedenými doklady a věcmi.

Pokyn pro umístění: ................................................................................................

(spolupachatele odděleně, zda oholit, ostříhat či nikoliv apod.)

.......................................................................................................................

....................................

(podpis)

Potvrzení o převzetí vazební věznicí v .....................................................................................

Potvrzuji přijetí zatčeného .................................................................................................

(jméno a příjmení)

dne .........................v ......................hod.

............................

(podpis)


Název rubriky - Trestní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy