Metodika vyšetřování vražd 7
     Výslech je získávání a dokumentování výpovědi svědka , obviněného či obžalovaného o trestněprávních relevantních skutkových okolnostech, prováděné orgánem činným v trestním řízení v souladu s ustanoveními TrŘ.
Metodika vyšetřování vražd 6
     Ve většině případů spáchaných trestných činů proces jejich poznání nebo poznání jednotlivých prvků probíhá formou vytyčení a prověrky kriminalistických verzí.
Metodika vyšetřování vražd 5
     Ohledání je specifická kriminalistická metoda, kterou se na základě bezprostředního pozorování zkoumá, hodnotí a podchycuje materiální situace nebo stav objektů, majících vztah k prověřované události, za účelem jejího poznání a získání důkazů, jakož i dalších informací důležitých pro trestní řízení.
Metodika vyšetřování vražd 4
     Proces vyšetřování vražd začíná zpravidla získáním podnětu obsahujícího určitý stupeň podezření, že byl spáchán trestný čin. Podněty k zahájení trestního stíhání pro podezření z vraždy lze rozdělit do dvou skupin:
Metodika vyšetřování vražd 3
     Vraždy jsou podle statistik páchány převážně pachateli mladými (do třiceti let). Velkým podílem jsou zastoupeny osoby požívající nadměrně alkoholické nápoje a mající nízkou úroveň vzdělání. Vysoké je zastoupení psychopatů (často jde o agresivní a nezdrženlivé psychopaty). Značná část pachatelů trpí oligofrenií (slabomyslností). Mezi pachateli vražd je více svobodných a rozvedených než ženatých. V naprosté většině případů existoval mezi pachatelem a obětí vraždy blízký vztah.
Metodika vyšetřování vražd 2
     U trestného činu vraždy se setkáváme s velkým množstvím stop vyskytujících se na více místech - místo činu, místo nálezu, na místě, kde pachatel jednal v úmyslu utajit trestný čin, na zbrani a nástroji.Tyto stopy označujeme jako stopy materiální.
Metodika vyšetřování vražd 1
     Charakteristika vražd z kriminalistického hlediska.Definice vraždy jako trestného činu je obsažena v trestním zákoně (dále jen TrZ). Na rozdíl od této právní charakteristiky, která se vztahuje ke skutkové podstatě trestného činu, je kriminalistická charakteristika zaměřená na způsob páchání a utajování vražd.
Zneužívání pravomocí orgány Policie ČR
     Pravomoci policejních orgánů vychází jak z trest. řádu, tak ze ZÁKONA O POLICII ČR č.283/ 1991 Sb. ve znění násl. V tomto zák., příslušná ustanovení upravují oprávnění požadovat vysvětlení (§12). Paradoxně dochází k situaci, že ten, kdo ignoruje předvolání, stráví při podání vysvětlení, většinou úřední záznam, méně času, než ten, kdo výzvy uposlechne a dostaví se dobrovolně v určený čas na určené místo.
Neznalost práva neomlouvá?
     Právní předpis by měl být výsledkem rozhodnutí veřejné moci po záměrné činnosti nazývané legislativním procesem. Alespoň v kontinentálním právu by tak být mělo.
Oběť trestného činu
     Tento článek se zabývá problematikou postavení oběti trestného činu v souvislosti se zákonem o peněžité pomoci obětem trestných činů.
Postavení poškozeného v českém trestním právu
     Tento článek se zabývá současným postavením pošozeného v českém trestním právu a problematikou tohoto postavení.
Vězeňský systém
     Článek se snaží popsat historii našeho vězeňského systému ještě před vznikem samostatného Československa, zabývá se jednotlivými typy věznic v současnosti a snaží se postihnout současné problémy našeho systému vězeňského.
Seznam věznic v ČR a jejich profilace
      Seznam je zařazen mezi základní témata, což zaručuje jeho pravidelnou aktualizaci.
Mladiství jako speciální skupina
     Článek se snaží vystihnout problematiku skupiny mladistvých, jejich trestní odpovědnost a možnost samostatného soudnictví nad mládeží, které má u nás určitou tradici.
Novela trestního řádu
     Novela trestního řádu, někdy spíše zmiňovaná jako rekodifikace, je snahou o urychlení trestního řízení. Tato novela má přinést i mnohé institucionální změny a rovněž změny v příslušnosti a působnosti soudů.
Mladiství a kriminalita
     V poslednich letech narostla i v České republice kriminalita, která se týká zejména mladistvých. Snazime se proti ni bojovat přístupy ofenzivními nebo defenzivními. Pro zlepsení současného stavu je nutná spolupráce jednotlivých institucí a mnohé novely zákonů. Některé byly již nově přijaty. Nutné je rovněž i nové zavedení soudnictví nad mládeží.
Trest smrti II-
      Česká republika je vázána řadou mezinárodních dohod, zavedení trestu smrti není možné. Proto se můžeme zaměřit pouze na případné argumenty. Tyto pokud možno objektivně a nezaujatě uvést a zhodnotit.
Trest smrti I.
      Debaty okolo znovuzavedení trestu smrti jsou dnes již bezpředmětné. Zajímat nás může jeho pojmové vymezení a vývoj.
Historie trestního práva
     Na počátku raně feudálního státu bylo trestní právo závislé na obyčejích společnosti předstátní. Tyto obyčeje zde přežívaly a transformovaly se do středověké společnosti.
Prameny trestního práva
      Přehled základních platných pramenů v trestním právu.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy