K otázce trestnosti pěstování konopí
     V době nedávno minulé (únor 2007) byl MF Dnes a časopisem Týden zveřejněn názor, že pěstování marihuany (resp. konopí) není trestné, což měl v červnu 2006 deklarovat Nejvyšší soud.1 Na stejné rozhodnutí Nejvyššího soudu následně reagoval i internetový server Novinky.cz, kde k uvedené problematice byla založena internetová diskuse, kde se objevovaly názory čtenářů, kteří nadšeně vítali rozhodnutí soudu se slovy typu, že konečně bylo vydáno nějaké rozumné rozhodnutí, a není tedy nutné již konopí schovávat v kukuřici a lze jej bezpečně pěstovat na poli před domem.
Niekoľko poznámok k vymedzeniu sankcií podľa švédskeho trestného zákona
     Tento článok sa bližšie zaoberá vymedzením trestného práva vo švédskej právnej teórii a osobitnú pozornosť venuje problematike sankcií, tak ako sú vymedzené v príslušných švédskych predpisoch trestného práva (rozumej hmotného).
Padělání a pozměňování platebních karet z trestněprávního hlediska
     Platební karty jsou v dnešní době jeden z nejběžnějších způsobu platby za zboží a služby. Vždyť počet platebních karet vydaných v ČR již přesahuje 4,6 mil., a počet obchodních míst, které platební karty akceptují již přesahuje 38 tis.. Ročně je těmito kartami v ČR provedeno více než 130 mil. transakcí, přičemž objem peněžních prostředků při těchto transakcích přesahuje 295 mld. korun.1
Kriminalita dětí - zamyšlení nad současnou právní úpravou
     Kriminalita mládeže patří zvláště v posledních letech k závažnému společenskému problému. Od roku 1989 dochází k značnému nárůstu trestné činnosti, a to nejen u dospělých pachatelů, ale bohužel i u mládeže.
Obecně prospěšné práce, jejich výkon a význam v českém trestním právu
     Za každý protiprávní čin by měl následovat trest. V souvislosti s trestem a jeho účelem považuji za nutné blíže vysvětlit pojem trestného činu, neboť pouze za trestný čin je možno podle zákona uložit trest.
Nutná obrana - vždy aktuální, laikům však stále zamlžená
     § 13 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Nutná obrana Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Probace a její prvky v českém trestním systému
     Slovo “probace” je latinského původu, znamená zkoušet, svěřovat nebo osvědčovat. “Význam probace spočívá v diferencovanějším přístupu k zacházení s pachateli různých trestných činů, ve využívání jiných, účinnějších prostředků k reakci na méně závažnou kriminalitu než je trest odnětí svobody, a ve vytvoření lepších podmínek a možností k postihu závažnějších trestných činů.”1 Pachatel je ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu odnětí svobody a není vystaven negativním zkušenostem z pobytu ve vězení, které by ho mohly učinit zahořklým, nepřátelským vůči společnosti, neschopným znovu začít život svobodného člověka v důsledku nucené izolace od normálních sociálních kontaktů. “Probací se tedy rozumí zpravidla alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jejíž podstatou je převýchova pachatele trestného činu.”2
Poškozený a odklony v trestním řízení 11. - Úvahy de lege ferenda
     Autorka zde předkládá své úvahy ke zlepšení stávající právní úpravy.
Poškozený a odklony v trestním řízení 10. – Odškodňování obětí trestných činů - srovnání se zahraničím
     Autorka předkládá pohled na úpravu odškodňování obětí trestných činů v jiných státech, zejména ve Finsku a na Slovensku.
Poškozený a odklony v trestním řízení 9. – Odškodňování obětí trestných činů v ČR
     V tomto článku se autorka zamýšlí nad odškodňováním obětí trestných činů v ČR, předkládá náhled na platnou právní úpravu - zákon č. 209/1997 Sb. v platném znění.
Poškozený a odklony v trestním řízení 8. - Poškozený a probační a mediační služba
     Jedním ze základních principů trestního práva je možnost použití státního donucení pouze tehdy, když neexistuje jiné řešení, jak dosáhnout souladu chování lidí s právem. Trestní represe tak má pouze pomocnou úlohu. Jedním z účinných prostředků, jak nejlépe naplnit účel trestu a trestního stíhání jsou odklony a alternativy, které umožňují ukončit trestní stíhání jiným způsobem, než uložením trestu, a pokud je to nezbytné, nabízejí alternativní sankce namísto nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Poškozený a odklony v trestním řízení 7. - Postavení poškozeného v řízení o odklonech v trestních věcech mladistvých
     Autorka zde navazuje na předchozí článek a věnuje se podrobnému rozboru postavení poškozeného v řízení o odklonech v trestních věcech mladistvých.
Poškozený a odklony v trestním řízení 5. - Srovnání postavení poškozeného v adhezním řízení a v řízení o odklonech
     V pátém článku o odklonech v českém trestním řízení autorka srovnává postavení poškozeného v adhézním řízení a v řízení o odklonech.
Poškozený a odklony v trestním řízení 4. - Význam mediace a dalších specifických metod pro úpravu odklonu
     Čtvrtý článek o odklonech v českém trestním řízení pojednává tentokrát o významu mediace a mediační služby.
Poškozený a odklony v trestním řízení 3. – Odklon v českém trestním právu (2. část)
     Třetí článek o odklonech a postavení poškozeného v českém trestním právu pojednávající tentokrát o narovnání a trestním příkazu. Ukazuje též rozdíly narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání.
Poškozený a odklony v trestním řízení 2. – Odklon v českém trestním právu (1. část)
     Druhý článek o odklonech a postavení poškozeného v českém trestním právu pojednávající tentokrát o podmíněném zastavení trestního stíhání a trestním stíhání se souhlasem poškozeného.
Poškozený a odklony v trestním řízení 1. - Pár slov úvodem
     Tento článek je prvním z řady příspěvků, které se budou věnovat poškozenému a odklonům v českém trestním právu.
Podvody prostřednictvím ActiveX - co dál?
      Není tomu tak dávno, co se na stránkách našich zpravodajských serverů rozpoutala debata ohledně zneužívání modemového připojení k Internetu, někdy zvaného jako podvody ActiveX. Jádrem těchto debat byl z velké části spor o odpovědnost za vzniklou škodu, případně pak o to, zda vůbec a do jaké míry odpovídá ČESKÝ TELECOM. Právě o tom pojednává tento článek.
Přípravné řízení po novele
     Přípravné řízení se má zaměřit ve většině projednávaných věcí především na vyhledání potencionálních důkazů, jejichž provedení (nikoli opakování) by mělo proběhnout až před soudem. Posiluje se postavení státního zástupce v přípravném řízení, stanoví se jeho plná odpovědnost za zákonnost provedení procesních úkonů v přípravném řízení a úplnost dokazování potřebného k podání obžaloby nebo jiného meritorního rozhodnutí.
Řízení před soudem - obecné otázky
      Řízení před soudem, který je v tomto stadiu rozhodujícím orgánem, začíná podáním obžaloby státním zástupcem, který ji v řízení zastupuje.
Vazba
     Vazba je jedním z institutů sloužících k zajištění osoby. Její použití by mělo být tím nejzazším prostředkem k zajištění osoby obviněného.
Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999
     Výsledná zpráva projektu realizovaného v roce 2000 za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fordovy nadace.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství.
     TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERESTVA SPRAVEDLNOSTI ČR Vláda se otázkami vězeňství zabývá soustavně. Každoročně projednává zprávu o plnění systémových opatření v této oblasti a další materiály k této problematice. Postupně schválila řadu úkolů směřujících k vytvoření příznivějších podmínek pro realizaci Koncepce rozvoje vězeňství v České republice a k postupnému naplňování cílů reformy vězeňství a trestní politiky.
Je šíření pornografie po Internetu trestné?
     Poslední dobou je na českém Internetu (zejména pak na serveru LUPA.cz) stále častěji diskutována otázka případné právní odpovědnosti (zejména pak trestněprávní) za šíření pornografie prostřesdnictvím této jedinečné počítačové sítě. Z řady diskusních příspěvků k těmto materiálům pak vyplývá, že většině zúčastněných není jasné co to pornografie (alespoň v právním smyslu) vlastně je, případně jaké její formy jsou již právně postižitelné a jaké nikoliv. Článek si tedy klade za cíl částečně ozřejmit problematiku výkladu § 205 trestního zákona, resp. pojmu pornografie. Článek se nezýbývá dalšímy (byť možná zajímavějšími) aspekty šíření pornografie na Internetu.
Když se dohodneme, oznámení stáhnu...
      V našem opravníku právních pověr se zabýváme představami o právu, které jsou v rozporu s platnými zákony a snažíme se, pokud to jde, přijít na kloub tomu, jak vznikly.
Co přinese novela trestního řádu?
      Základním cílem novely trestního řádu je zrychlit a zjednodušit trestní řízení tak, aby bylo dosaženo lepší vymahatelnosti práva.
Trestní soudní řízení v USA
      Každý má ústavní právo být v trestním soudním řízení zastupován právníkem. Nemůže li si ho najmout, bude mu jmenován.
Trestní represe v bankovní sféře má jen omezenou roli
      Na stránkách HN již řada odborníků vyjadřovala své názory na příčiny kolapsu malých bank a na možnosti řešení vzniklé situace. S řadou názorů, které vyjádřil Jan Šula, bývalý ředitel ekonomické kontrarozvědky (HN 5.9.1996- Na bankrotu malých bank má vinu i výkon státní správy") nebo Vladimír Kadera (HN 12.9.1996 - "Bankovní sektor stojí před nápravou chyb") lze jistě souhlasit.
Bezmoc práva
     Všichni cítíme, že se společností se cosi děje a jsou mnozí, kteří jeví snahu toto dění nějakým způsobem ovlivňovat.
Konflikt svědomí a slepá spravedlnost
      Obávám se, že je právem kritizována cesta, kterou zvolili dva soudci Nejvyššího soudu, kteří raději než by rozhodli v souladu s verdiktem Ústavního soudu, prohlásili se ve věci tzv. odpíračů vojenské služby za podjaté. Vzepřeli se jednomu ze základních ústavních principů, říkají Luděk Navara a Jana Kolomazníková (MF Dnes, 10.2.1999).
Nutná obrana IV - Obrana
     Obranou se rozumí odvrácení nebezpečí, které vzniká útokem člověka (útočníka) na zájmy chráněné tr. zákonem. Samotné obranné jednání směřuje proti útočníkovi, resp. proti jeho útoku, který je namířen proti výše uvedeným chráněným společenským vztahům, přičemž toto obranné jednání má znaky činu, který by byl jinak trestný.
Hospodářské trestní právo
      Celou řadou soukromoprávních i veřejnoprávních předpisů reguluje hospodářské mechanismy. Nezastupitelnou úlohu na tomto poli samozřejmě zaujímá i trestní právo.
Nutná obrana III - Zájmy a oprávněná osoba k nutné obraně
      Trestní zákon v rámci úpravy nutné obrany v §13 nespecifikuje blíže konkrétní hodnoty, k jejichž ochraně je nutná obrana přípustná.
Probační a mediační služba
     Základní informace o výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do pracovního poměru k Probační a mediační službě k 1.1.2001 a o podmínkách vzniku pracovního poměru
K trestní odpovědnosti lékárníků a pracovníků lékáren
     Pokud jde o obecnou trestní odpovědnost lékárníka, je samozřejmé, že musí jít o osobu trestně odpovědnou, tedy starší patnácti let a příčetnou. V tomto článku se však nechceme zabývat okolnostmi, za jakých se může lékárník dopustit trestného činu obecně.
Nutná obrana II. - útočník
     Pokračování článku k základním podmínkám vytvářejícím možnost jednat v nutné obraně a pojmům souvisejícím.
Nutná obrana I. - útok
      Článek se věnuje základním podmínkám vytvářejícím možnost jednat v nutné obraně a pojmům souvisejícím, zejména útoku.
Počty a složení pravomocně odsouzených osob za TČ s rasovým podtextem
      Tisková zpráva: Informace o plnění usnesení vlády ČR č. 720 ze dne 14.7.1999 k bodu III./2 a bodu 7 *Opatření*, o počtech a složení pravomocně odsouzených osob za trestné činy s rasovým podtextem za I. pololetí roku 2000
Vytvoření útvarů specializovaných na dozor nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality.
     Tisková zpráva: Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě na jejím jednání dne 13.9.2000 *Zprávu o vytvoření útvarů specializovaných na dozor nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality v soustavě státního zastupitelství*.
Věcný záměr zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o soudnictví nad mládeží
      Tisková zpráva: Vláda dne 13.9.2000 projednala *Věcný záměr zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o soudnictví nad mládeží*.
K trestní odpovědnosti členů kolektivního orgánu za nezákonné rozhodnutí
     V souvislosti s tím, jak orgány činné v trestním řízení postupně dohánějí zpoždění své činnosti při ochraně ekonomických vztahů dané řadou příčin, nabývá na důležitosti otázka posouzení takových jednání v hospodářských vztazích, na nichž se přinejmenším rozhodováním účastnil větší počet osob.
Tvrdost nebo neodvratnost?
      Jak jste již zaznamenali v předcházejících článcích, diskuse k otázce uložení trestu smrti může být pouze diskusí teoretickou. I tento příspěvek, byť staršího data, ji může obohatit.
Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999
     Výsledná zpráva projektu realizovaného za spolupráce Českého helsinského výboru, Nadace rozvoje občanské společnosti a Fondu nadace.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy