Protokol o dodání do výkonu trestu

Vzor protokol o dodání do výkonu trestu vychází z právního stavu ke dni publikace článku.

_______________________________ V _____________________dne ____________

Č.j.:

PROTOKOL

o dodání do výkonu trestu

Na základě příkazu předsedy senátu ...........................soudu v .....................

ze dne ........................č.j. ..........................................................

byl(a) dne ...............................v hod. ............................... omezen(a) na

osobní svobodě a následně dodán(a) do výkonu trestu podle § 321 odst. 3 tr. řádu

..............................................................................................

(jméno a příjmení, data narození d(RČ))

..............................................................................................

trvalý pobyt .................................................................................

Totožnost odsouzeného(né) byla ověřena dne ...................................................

kým ..........................................................................................

jakým způsobem ...............................................................................

Ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb., byla odsouzenému(né) odebrána zbraň, kterou by mohl(a) ohrozit svůj eživot nebo zdraví anebo život a zdravíd jiných osob.

Popis zbraně:

_______________________________

___________________________________

Odsouzený(a)

Příslušník Policie České republiky

Proti odsouzenému(né) byl použit donucovací prostředek

..............................................................................................

podle § 38 odst. 1 písm. .............zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (kdy, kde, kým, důvod):

Odsouzený(ná) byl(a) - nebyl(a) umístěn(a) do policejní cely u ............................

od .............................................. do ............................................

na základě rozhodnutí ...........................................................................

Odsouzený(ná) převzat(a) věznicí v ..............................................................

dne ..................................... hodin .................................................

se zbraní odebranou příslušníkem Policie České republiky.

při převzetí jsou - nejsou zřejmé známky zranění nebo nemoci, požití alkoholu nebo drog (konkrétně uvést a popsat):

_______________________________

_________________________________

Předal

Převzal


Název rubriky - Trestní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy