Protokol o zadržení podezřelé osoby

Vzor protokolu o zadržení podezřelé osoby vychází z právního stavu ke dni publikace článku.

.................

ČVS

V .......................................

PROTOKOL

o zadržení podezřelé osoby

Dne ..........................v .....................hod. v...........................................

byl podle § 76 odst. 1, 2 tr. řádu zadržen

a) po předchozím ................................souhlasu státního zástupce ..........................

..................uděleném dne ........................ v .................................hod.

b) bez předchozího souhlasu stítního zástupce, neboť ..........................................

...............................................................................................

...............................................................................................

podezřelý: ....................................................................................

(jméno a přeíjmení, datum narození, RČ, OP)

dřívější jméno a příjmení .................................................................

trvalý pobyt ..............................................................................

přechodný pobyt ...........................................................................

zaměstnání ................................................................................

zaměstnavatel .............................................................................

státní příslušnost .......................... národnost ........................stav ......

...........................................................................................

Zadržení předcházelo předvedení podle § 12 odst. 8, § 13 odst. 5 a zajištění podle § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, ke kterému došlo

dne ...................... v ................... hod.

Důvody zadržení

Podezřelý .................................................................................

Ve smyslu § 82 odst. 3 tr. řádu byla provedena osobní prohlídka , kterou provedli:.............

...............................................................................................

za přítomnosti: ...............................................................................

Prohlídkou bylo nalezeno (popis věcí)

Vazební věznici - policejní cele u útvaru Policie České republiky odevzdávám vpředu jmenovaného s uvedenými doklady a věcmi

Pokyn pro umístění .............................................................................

(spolupachatele odděleně, zda oholit, ostříhat či nikoliv apod.)

.............................................................................

.............................

podpis

Záznam:

Obviněný byl propuštěn ze zadržení dne .................................... v ...................hod.

........................................

podpis propouštějícího

Potvrzení o převzetí vazební věznicí:

Potvrzuji přijetí obviněného ......................................................................

dne .................................... v ....................................... hod.

...............................

podpis


Název rubriky - Trestní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy