§ 279
      § 279 Násilí vůči nadřízenému     (1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo b) pro výkon jeho vojenských povinností, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.     (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, a) pokusí-li se činem uvedeným v odstavci 1 způsobit těžkou újmu na zdraví, b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.     (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.
Trestní zákon s komentářem - 12.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 279a, § 279b
      Porušování práv a chráněných zájmů vojáků § 279a     (1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy, b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.     (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní, b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.     (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. § 279a     (1) Kdo podřízeného nebo nižšího nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.     (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy, b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.     (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní, b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.     (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
Trestní zákon s komentářem - 12.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 275
      § 275 Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti     (1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.     (2) Odnětím svobody na dvě léta až sedm let bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob, b) spáchá-li takový čin se zbraní, c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo d) spáchá-li takový čin za bojové situace.     (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo c) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.
Trestní zákon s komentářem - 12.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 276, § 277, § 278
      Urážka mezi vojáky § 276     Kdo urazí a) nadřízeného nebo vyššího, b) podřízeného nebo nižšího, nebo c) vojáka stejné hodnosti, a to v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. § 277     (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí a) nadřízeného nebo vyššího, nebo b) podřízeného nebo nižšího, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži, c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví. § 278     (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži, b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
Trestní zákon s komentářem - 12.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška
§ 273, § 274
      HLAVA DVANÁCTÁ Trestné činy vojenské ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti Neuposlechnutí rozkazu § 273     (1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.     (2) Odnětím svobody na dvě léta až sedm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků, b) spáchá-li takový čin se zbraní, c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu, d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo e) způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť závažný následek.     (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace. § 274     (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo b) způsobí-li takovým činem vážné ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť závažný následek.     (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.
Trestní zákon s komentářem - 12.1.2004, připravil(a) Petr Bezouška

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy