Poslední příspěvky v této části - Trestní právo
K otázce trestnosti pěstování konopí
     V době nedávno minulé (únor 2007) byl MF Dnes a časopisem Týden zveřejněn názor, že pěstování marihuany (resp. konopí) není trestné, což měl v červnu 2006 deklarovat Nejvyšší soud.1 Na stejné rozhodnutí Nejvyššího soudu následně reagoval i internetový server Novinky.cz, kde k uvedené problematice byla založena internetová diskuse, kde se objevovaly názory čtenářů, kteří nadšeně vítali rozhodnutí soudu se slovy typu, že konečně bylo vydáno nějaké rozumné rozhodnutí, a není tedy nutné již konopí schovávat v kukuřici a lze jej bezpečně pěstovat na poli před domem.
Trestní pr. - vybraná témata - 17.10.2009, připravil(a) Redakce JURISTIC
Niekoľko poznámok k vymedzeniu sankcií podľa švédskeho trestného zákona
     Tento článok sa bližšie zaoberá vymedzením trestného práva vo švédskej právnej teórii a osobitnú pozornosť venuje problematike sankcií, tak ako sú vymedzené v príslušných švédskych predpisoch trestného práva (rozumej hmotného).
Trestní pr. - vybraná témata - 28.4.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Padělání a pozměňování platebních karet z trestněprávního hlediska
     Platební karty jsou v dnešní době jeden z nejběžnějších způsobu platby za zboží a služby. Vždyť počet platebních karet vydaných v ČR již přesahuje 4,6 mil., a počet obchodních míst, které platební karty akceptují již přesahuje 38 tis.. Ročně je těmito kartami v ČR provedeno více než 130 mil. transakcí, přičemž objem peněžních prostředků při těchto transakcích přesahuje 295 mld. korun.1
Trestní pr. - vybraná témata - 14.9.2004, připravil(a) Redakce JURISTIC
Kriminalita dětí - zamyšlení nad současnou právní úpravou
     Kriminalita mládeže patří zvláště v posledních letech k závažnému společenskému problému. Od roku 1989 dochází k značnému nárůstu trestné činnosti, a to nejen u dospělých pachatelů, ale bohužel i u mládeže.
Trestní pr. - vybraná témata - 31.3.2004, připravil(a) Redakce JURISTIC
Obecně prospěšné práce, jejich výkon a význam v českém trestním právu
     Za každý protiprávní čin by měl následovat trest. V souvislosti s trestem a jeho účelem považuji za nutné blíže vysvětlit pojem trestného činu, neboť pouze za trestný čin je možno podle zákona uložit trest.
Trestní pr. - vybraná témata - 12.1.2004, připravil(a) Redakce JURISTIC
Nutná obrana - vždy aktuální, laikům však stále zamlžená
     § 13 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Nutná obrana Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Trestní pr. - vybraná témata - 24.11.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Probace a její prvky v českém trestním systému
     Slovo “probace” je latinského původu, znamená zkoušet, svěřovat nebo osvědčovat. “Význam probace spočívá v diferencovanějším přístupu k zacházení s pachateli různých trestných činů, ve využívání jiných, účinnějších prostředků k reakci na méně závažnou kriminalitu než je trest odnětí svobody, a ve vytvoření lepších podmínek a možností k postihu závažnějších trestných činů.”1 Pachatel je ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu odnětí svobody a není vystaven negativním zkušenostem z pobytu ve vězení, které by ho mohly učinit zahořklým, nepřátelským vůči společnosti, neschopným znovu začít život svobodného člověka v důsledku nucené izolace od normálních sociálních kontaktů. “Probací se tedy rozumí zpravidla alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jejíž podstatou je převýchova pachatele trestného činu.”2
Trestní pr. - vybraná témata - 10.11.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Poškozený a odklony v trestním řízení 11. - Úvahy de lege ferenda
     Autorka zde předkládá své úvahy ke zlepšení stávající právní úpravy.
Trestní pr. - vybraná témata - 26.2.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Poškozený a odklony v trestním řízení 10. – Odškodňování obětí trestných činů - srovnání se zahraničím
     Autorka předkládá pohled na úpravu odškodňování obětí trestných činů v jiných státech, zejména ve Finsku a na Slovensku.
Trestní pr. - vybraná témata - 19.2.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Poškozený a odklony v trestním řízení 9. – Odškodňování obětí trestných činů v ČR
     V tomto článku se autorka zamýšlí nad odškodňováním obětí trestných činů v ČR, předkládá náhled na platnou právní úpravu - zákon č. 209/1997 Sb. v platném znění.
Trestní pr. - vybraná témata - 12.2.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Poškozený a odklony v trestním řízení 8. - Poškozený a probační a mediační služba
     Jedním ze základních principů trestního práva je možnost použití státního donucení pouze tehdy, když neexistuje jiné řešení, jak dosáhnout souladu chování lidí s právem. Trestní represe tak má pouze pomocnou úlohu. Jedním z účinných prostředků, jak nejlépe naplnit účel trestu a trestního stíhání jsou odklony a alternativy, které umožňují ukončit trestní stíhání jiným způsobem, než uložením trestu, a pokud je to nezbytné, nabízejí alternativní sankce namísto nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Trestní pr. - vybraná témata - 5.2.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Poškozený a odklony v trestním řízení 7. - Postavení poškozeného v řízení o odklonech v trestních věcech mladistvých
     Autorka zde navazuje na předchozí článek a věnuje se podrobnému rozboru postavení poškozeného v řízení o odklonech v trestních věcech mladistvých.
Trestní pr. - vybraná témata - 29.1.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy