Zneužívání pravomocí orgány Policie ČR

Pravomoci policejních orgánů vychází jak z trest. řádu, tak ze ZÁKONA O POLICII ČR č.283/ 1991 Sb. ve znění násl.

V tomto zák., příslušná ustanovení upravují oprávnění požadovat vysvětlení (§12). Paradoxně dochází k situaci, že ten, kdo ignoruje předvolání, stráví při podání vysvětlení, většinou úřední záznam, méně času, než ten, kdo výzvy uposlechne a dostaví se dobrovolně v určený čas na určené místo.

Z poslední doby znám podrobně případy, kdy osoby, přímo nesouvisející se spáchaným trestným činem, strávily u podání vysvětlení pracovníku operativy orgánu Policie zabývajícím se odhalováním závažné trestné činnosti, v dané věci škoda ve výši 40.000,- Kč, jednotlivě až 7 hodin, a to přesto, že úřední záznam nemá důkazní hodnotu.

S ohledem na množící se podobné případy u jiných útvarů Pol. musím konsta tovat, že neochota mnohých svědčit a poskytovat informace orgánům činným v trest. řízení vychází z těžko prokazatelného zneužívání pravomocí daných zákonem, těmito orgány.

Za jistých podmínek by sice bylo možné, aby toto zneužití bylo šetřeno, dle §158 TZ, např. osoba podávající vysvětlení by se pod nadměrným psychickým tlakem orgánu zhroutila, lékařská zpráva, pracovní neschopnost, utrpěla by tedy újmu na zdraví, v praxi však by bylo víc než problematické vést důkazní řízení v této věci, a nejen k následujícím nastíněným příčin, ale též s ohledem na zá- sadu v nejasnostech ve prospěch.

Oproti, osoba nereflektující na předvolání, často tedy předvedená, má již práva konkretizována, ne vyčerpávajícím stylem, být vyslechnuta ,,bez zby tečného odkladu, po předvedení, po jeho sepsání, policista osobu propustí,, viz ustanovení §12 odst.9. Obdobně TŘ v §98, 101 a násl. pro osobu svědka. V Listině zákl. práv a svobod, opět nekonkrétně, jinak nelze, čl.4.

Výkladem TŘ lze sice odvodit povinnost orgánu činném v trest. říz. svědka co nejméně časově zatížit, opět však nelze prakticky prokázat, kdy dochází k porušení práv a svobod osoby nad nezbytně nutnou míru. Subjektivní po cit osoby bude vždy, orgánu, předpokládejme, vylučme záměr, nikdy.

Jistá možnost se naskýtá v důsledném vyžadování náhrad ušlých zisků a vynaložených nákladů osob podávajících vysvětlení, či svědectví, při účasti na úkonech vyžadujících přítomnost, rekognice, rekonstrukce ap., aby tak ekonomická náročnost, obdoba zahraničí, donutila orgán činný zatěžovat předvolanou osobu, mající právo uplatnění náhrad co nejméně, nezbytně nutně.

Záměrně se nezaměřuji na podmínky řádného předvolání, doručování, nechci působit jako návodce dovozu k úkonům služebním vozidlem a dalším ,,výhodám,, s možností zrušení případného uložení sankce pokuty. S ohledem pocitů moralních aspektů dané problematiky odkazuji případné zájemce na §45,47,134 OSŘ, ÚS 272/96 Sb., §46 vyhl. 78/89 Sb.,ÚS 83/ 95 Sb.

Nevylučuji, s ohledem na zkušenosti, že k některým nadměrným časovým zatěžováním osob dochází z neznalosti přísl. ustan. orgány č.v t.ř., stejně jako podávání kapciozních a sugestivních otázek vyslýchanému, popř. problémy právních zástupců při zasáhnutí do probíhajícícho výslechu v případech porušení formy, nikoli obsahu, ap.

Tuto neznalost spatřuji též v udělovaných vyjímkách práv. vzdělání vyšetřovatelům Pol. ČR a jejich nízkému finanč. ohodnocení. U ostatních v nedo statečné teoretické přípravě v škol. zařízeních Policie ČR.


Název rubriky - Trestní pr. - základní témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.3.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) René Szabo

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy