kap04 Problematika aplikace alternativ

FORMY ALTERNATIV TRESTŮ A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Narovnání
Podmínečné zastavení trestního stíhání
Trest obecně prospěšných prací
Parole

PŘÍČINY NECHUTI ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ VYUŽÍVAT VÝŠE NAZNAČENÝCH ALTERNATIV

Podle poznatků ČHV soudy stále téměř ignorují moderní (ve vyspělém světě již desítky let praxí prověřené a fungující) alternativní způsoby trestního řízení a alternativní tresty.

Formy alternativ trestů a trestního řízení

Narovnání

§309 a násl. TŘ (přípustné jen u méně závažných trestných činů) dává za souhlasu poškozeného a obviněného možnost dohodnout podmínky vzájemného vypořádání tak, aby mohlo být zastaveno trestní stíhání. Obviněnému je navíc uložena povinnost zaplatit určitou částku na obecně prospěšné účely. Výhodou narovnání je rychlost a efektivnost s jakou umožňuje nápravu situace způsobené trestným činem. Tato náprava má přednost před represí vůči pachateli. Používání narovnání, zejména už v přípravném řízení, by mělo rovněž značnou měrou odlehčit soudům a snížit jinak vysoké náklady řízení. Nicméně státní zástupci a soudci využívají možnosti schválit narovnání (až na výjimky, jakou je například soud v Karlových Varech) v mizivém procentu případů.

Podmínečné zastavení trestního stíhání

§307 a násl. TŘ upřednostněním nápravy škodlivého dopadu trestného činu před represí umožňuje zjednodušení, zrychlení a zlevnění trestního řízení. Využívání tohoto institutu je sice asi trojnásobné oproti narovnání, nicméně se stále jedná jen asi o 3 % všech trestních věcí.

Orgány činné v trestním řízení přehnanou represivitou v bagatelních resp. méně závažných případech (drobná majetková trestná činnost, neplacení výživného, nedbalostní trestné činy apod.) zatěžují samy sebe, státní rozpočet, pachatele, svědky a zejména poškozené neúměrně zdlouhavým, nepraktickým trestním řízením, které ve svém důsledku mnohdy vede ke zbytečnému trestu odnětí svobody, nárůstu nesplatitelných dluhů odsouzeného, jeho společenské degradaci a opomíjení zájmů poškozeného a státu.

Trest obecně prospěšných prací

§45 a násl. TZ, 335-340b TŘ je alternativou k trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že trest odnětí svobody v kratším časovém trvání neplní výchovnou funkci a podle vyjádření několika vězeňských psychologů a dalších odborníků jeho odstrašující účinek je minimální a časově omezený většinou jen na několik měsíců, doporučuje se kratší tresty odnětí svobody nahrazovat trestem obecně prospěšných prací. Tak pachatel, který není nebezpečný, svou prací vrátí společnosti újmu způsobenou trestným činem. Zároveň zůstává plně zachována možnost kontaktu s rodinou a udrží se prospěšné vazby, jež bývají při odnětí svobody často přetrhány a nahrazeny škodlivými vazbami na kriminální prostředí. Využívání této alternativy však ČHV shledává rovněž naprosto nedostačujícím (přibližně 3-4 % všech případů).

Parole

Velice užitečný a ve světě běžný způsob podmínečného propuštění z výkonu trestu do polouzavřeného zařízení s dohledem a sociální i právní pomocí - v našem právním řádu bohužel chybí.

Příčiny nechuti orgánů činných v trestním řízení využívat výše naznačených alternativ

Základní příčiny vidí ČHV zejména v chybách v trestně právní a trestně procesní úpravě, v nedůsledném dořešení podmínek výkonu obecně prospěšných prací (odpovědnost za škodu, zdravotní pojištění), dále v nedostatku odborně způsobilých probátorů a mediátorů (dnes zatím pouze probačních úředníků na soudech), jejichž úkolem by mělo být právě vyjednávání a příprava alternativního postupu, a patrně i v prosté lidské nedůvěře k novinkám.

Funkce probačního úředníka není ve většině případů samostatná, ale bývá spojena s dalšími povinnostmi administrativního charakteru. Probační úředník navíc často nemá specifické středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a je zavalen administrativní agendou a jeho kompetence je pouze odvozená.

Důsledkem uvedených nedostatků je nekvalitní a nedůsledná práce soudů, které raději, než aby překonávaly praktické obtíže, využívají tradičnější, i když mnohdy méně vhodné způsoby trestání. Opět zopakujme, že využití alternativ na našem území je velice nerovnoměrné. Dochází tak k určité teritoriální nespravedlnosti, kdy některé soudy ukládají trest odnětí svobody ve věcech, v nichž by jiné soudy přistoupily k alternativě. Je nutné, aby rozhodování soudů o alternativách bylo metodicky unifikováno a sblíženo. Vzhledem k tomu, že soudce je vázán jedině zákonem, bude patrně nutno tuto skutečnost zohlednit úpravou příslušných ustanovení trestního zákona a trestního řádu.

Ve vyspělých zemích západní Evropy činí podíl alternativ na celkovém počtu případů všeobecně více než 50 %, v některých zemích je to až 70 %. V ČR se alternativy udělují zatím jenom asi v 5-20 % případů. Trest odnětí svobody je v ČR ukládán asi v 80 % případů, z toho polovina nepodmíněně.


Název rubriky - Studie - zatim helsinsky vybor
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Český hesinský výbor
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy