kap01 Realizace projektu

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
METODY REALIZACE PROJEKTU
SLOŽKY PROJEKTU
Řádné návštěvy věznic
Informační materiál pro obviněné a odsouzené
Přípravné dotazníkové šetření
Spolupráce s GŘ VS ČR a účast na jejich jednáních
Publikační činnost
Kontinuální sociální práce

Personální zajištění projektu

Na realizaci projektu Vězeňství se v roce 1999 podílelo celkem sedm osob. Celý projekt vedla Helena Kunstová, vedoucí oddělení právních analýz Českého helsinského výboru. Zajišťovala především jeho organizační stránku, plnění dílčích cílů jednotlivými realizátory. Spolupracovala také na prezentaci projektu a jednáních se třetími osobami, jakož i na dílčí agendě v rámci projektu. Mgr. Miroslav Krutina se podílel na projektu zejména v rovině právní, a to jak zpracováním odborných vyjádření, tak i řešením případů. Od dubna 1999 nahradil odstupující Mgr. Martinu Štumpfovou v roli koordinátora projektu; úzce spolupracoval zejména s H. Kunstovou. Významnou pomoc poskytla od dubna 1999 Kateřina Matulová, studentka právnické fakulty UK, která převzala velkou část případové agendy. Společně s vedoucí projektu a koordinátorem se účastnila řady návštěv vězeňských zařízení, pomáhala zejména při zpracování získané sumy dat a jejich systemizaci. JUDr. Jaroslava Štamberková v rámci projektu řešila téměř polovinu stížností vězňů doručených na ČHV. Výše jmenované osoby tvořily užší tým, zaměřený zejména na sledování stavu věznic v ČR.

Problematiku kontinuální práce s vězni a zejména s propuštěnými řešil pro jistou tematickou samostatnost tým druhý, tvořený Mgr. Martou Jeklovou a Markétou Nejedlou. Obě spolupracovnice disponují množstvím praktických zkušeností a kontaktů, které při provádění monitoringu mohly plně zúročit. Podrobným dotazováním odpovědných osob na okresních, resp. obvodních úřadech se jim podařilo získat ucelený přehled o základních nedostatcích penitenciární a postpenitenciární, tedy kontinuální sociální práce.

Metody realizace projektu

Základem činnosti realizátorů projektu bylo získávání relevantních a zejména aktuálních informací ze sledované oblasti. To probíhalo zejména detailním dotazováním vězňů navštívených věznic, důkladnými prohlídkami veškerých prostor ve věznicích, rozhovory s vedoucími, ale i řadovými pracovníky vězeňské služby, analýzou písemných stížností vězňů, poměrně neobvyklým, nicméně velice přínosným dotazníkovým šetřením, jednáním s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, získáváním interních tiskovin VS ČR apod. Získanou sumu informací bylo nutné řádně vytřídit a objektivizovat. Jednotlivá dílčí zjištění z věznic byla nakonec sumarizována a zobecněna.

Tato zpráva se zaměřuje na základní problémy současného vězeňství v ČR. V převážné většině případů bylo při jejím sestavování upuštěno od vyčíslování konkrétních problémů jednotlivých věznic, neboť přílišná podrobnost, a tedy i několikanásobně vyšší rozsah, by snížily její sdělnost. Konkrétní informace však budou podkladem pro další práci ČHV v oblasti vězeňství. Uvažujeme o jejich publikování v tematicky zaměřených materiálech.

Vedle monitorování stavu vězeňství, což je v podstatě pasivní role, ČHV aktivně přispíval k řešení některých problémů. Především byl zpracován rozsáhlý informativní materiál. Ten by měl být prostřednictvím vězeňské služby, zejména jednotlivých sociálních pracovníků, doručen vězňům, kteří se připravují na výstup z věznice. Materiály obsahují údaje o osobách, institucích a administrativních mechanizmech důležitých pro zapojení propuštěných do společnosti.

ČHV sehrává též důležitou roli jako zástupce odborné veřejnosti. Vzhledem k možnosti neomezeného přístupu do věznic a dobré spolupráci s VS ČR se ČHV účastní většiny závažných událostí ve věznicích a snaží se přispívat k jejich rozumnému a efektivnímu řešení.

Složky projektu

Řádné návštěvy věznic

Návštěvy věznic (viz harmonogram níže) probíhaly po celé období průběhu projektu. Byly směřovány vždy do věznic, o nichž se ČHV důvodně domníval, že by mohly poskytnout odpovědi na aktuálně řešené problémy našeho vězeňství. Současně se realizátoři projektu snažili navštívit co největší počet věznic. Při návštěvách se vesměs setkávali se vstřícností ředitelů a personálu, považují proto za potřebné jim vyjádřit poděkování. Nebylo obtížné zajistit návštěvu libovolného místa ve věznici či hovořit s kterýmkoli vězněm. Výjimku samozřejmě tvořily koluzní vazby, kdy povolení pohovoru spadá do kompetence nejen VS ČR, ale také orgánů činných v trestním řízení.

Návštěvy věznic a prováděné pohovory, jakož i dotazování personálu věznic měly stěžejní význam pro získávání přehledu o aktuálním stavu vězeňství. Jedině díky takto nabytým zkušenostem byli pracovníci ČHV v závěrečné fázi schopni smysluplně participovat na řešení rozsáhlých krizových situací a změnách ve vězeňství, účastnit se veřejných debat a odborně přispívat ke zlepšení podmínek vězňů, tedy ke zvýšení efektivnosti a smysluplnosti výkonu trestu. Nutné společenské změny jsou však teprve na počátku. Domníváme se, že výsledky započaté reformy se projeví teprve v horizontu několika let.

Časový harmonogram návštěv:

10. 3. 1999 Heřmanice
11. 3. 1999 Ostrava
11. 3. 1999 Karviná
18. 3. 1999 Odolov
23. 3. 1999 Břeclav
24. 3. 1999 Znojmo
30. 3. 1999 Oráčov
22. 4. 1999 Liberec
3. 5. 1999 Praha-Řepy
11. 5. 1999 Pardubice
12. 5. 1999 Mírov
17. 6. 1999 Valdice
19. 3. 1999 Litoměřice
22. 7. 1999 Příbram
29. 7. 1999 České Budějovice
9. 11. 1999 Pardubice
16. 11. 1999 Vinařice
2.  11. 1999 Oráčov
2. 12 1999 Nové Sedlo
9. 12. 1999 Olomouc
10. 12. 1999 Opava
17. 1. 2000 Všehrdy
25. 1. 2000 Kuřim
26. 1. 2000 Brno
28. 1. 2000 Ostrov

Výjezdy v období lednových nepokojů ve věznicích:
11. 1. 2000 Vinařice
12. 1. 2000 Vinařice
13. 1. 2000 Kuřim

Účast na jednáních soudů o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody:
22. 11. 1999 Vinařice
14. 1. 2000 Vinařice

Informační materiál pro obviněné a odsouzené

V průběhu práce na projektu ČHV shromáždil značné množství dat, která systematicky zpracoval a předal orgánům VS ČR v podobě publikace, kterou bude možno díky její elektronické formě dále snadno aktualizovat. Účelem této práce bylo zejména vytvořit úplný přehled míst, kam se propuštění vězni mohou obracet o pomoc. Generální ředitelství VS ČR publikace již doručilo sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v jednotlivých věznicích ve prospěch obviněných a odsouzených působí. ČHV se domnívá, že zprostředkování informací osobám před propuštěním přispěje značnou měrou ke zvýšení naděje na úspěšné začlenění těchto osob do společnosti.

Informační materiál obsahuje:
- z oblasti státní správy: kontakty a vysvětlení funkcí a kompetencí jednotlivých státních úředníků (sociální kurátoři, probační úředníci), odborů Magistrátu hl. m. Prahy, informace o způsobu získávání osobních dokladů, návody k tomu, jak získat zaměstnání prostřednictvím úřadu práce, jak si zajistit zdravotní a sociální pojištění a event. finanční výpomoc;
- adresy institucí, na něž se lze obracet v případě potřeby pomoci v nouzi, a to zejména pro HIV pozitivní, závislé, osoby v obtížných životních situacích, krizích (charita, linky důvěry atp.);
- možnosti ubytování (azylová zařízení, ubytovny, jiné subjekty pracující s osobami bez přístřeší apod.).

Přípravné dotazníkové šetření

ČHV připravil dotazníky, které byly určeny jednotlivým vězňům a jejichž úkolem bylo nahlédnout do nejzákladnějších problémů našeho vězeňství zevnitř. Věrohodnost poskytnutých informací byla zajištěna anonymitou respondentů. Prostřednictvím sociálních pracovníků měla být distribuce dotazníků zajištěna jednotlivým vězňům přímo tak, aby mohli odpovídat samostatně a bez obav z možného postihu za případnou kritiku. Při projednávání tohoto záměru ČHV s GŘ VS ČR si předcházející generální ředitel PaedDr. plk. Jiří Malý vymínil, aby průzkum a jeho hodnocení proběhly ve spolupráci se sociologem. Vzhledem k finanční a časové náročnosti takového postupu bylo nakonec přistoupeno k dohodě o prozatímním "pilotním" průzkumu omezeného počtu odsouzených tak, aby byl splněn informativní charakter šetření a zároveň nedošlo k neúměrnému zatížení obou stran.

ČHV distribuoval celkem 100 dotazníků do deseti věznic vybraných podle návrhů stávající generální ředitelky Mgr. Kamily Meclové a podle uvážení ČHV. Jednalo se o věznice v Českých Budějovicích, Mírově, Horním Slavkově, Rýnovicích, Pardubicích, Všehrdech, Kuřimi, Valdicích, Břeclavi a Ruzyni. Výběr byl proveden takovým způsobem, aby byly zastoupeny všechny typy věznic. Také respondenti byli voleni tak, aby se mezi nimi vyskytli jak vězni bezproblémoví, tak i násilníci, popřípadě slabší jedinci, "notoričtí stěžovatelé" apod. Ředitelé dotčených věznic bezodkladně vyhověli žádosti ČHV a GŘ VS ČR o rychlou a korektní distribuci a zpětné odeslání vyplněných dotazníků, čímž významnou měrou napomohli k dosažení požadovaného cíle. Výsledky, které šetření přineslo, jsou zapracovány v následujících kapitolách.

Spolupráce s GŘ VS ČR a účast na jejich jednáních

Spolupráce mezi ČHV a GŘ VS ČR probíhala na základě smlouvy stanovující povinnost VS ČR vycházet pracovníkům ČHV při provádění monitoringu vstříc. ČHV se na oplátku zavázalo informovat VS ČR o svých zjištěních.

Poté, co se vedení GŘ VS ČR ujala generální ředitelka Mgr. Kamila Meclová, byla spolupráce mezi organizacemi prohloubena nad formální úroveň. Pracovníci ČHV získali přístup na jednání VS ČR, měli možnost se aktivně podílet na řešení problémů českého vězeňství. Obě strany prozatím hodnotí spolupráci jako velice užitečnou, zvláště s ohledem na vliv ČHV na klidný průběh nepokojů v lednu 2000. Mezi ČHV a GŘ VS ČR probíhají častá jednání, zaměřená na konkrétní problematiku ve vězeňství. Jejich uskutečňování iniciují obě strany vždy, když vyvstane praktická potřeba spolupráce. Takových situací bylo v roce 1999 a počátkem roku 2000 přibližně deset.

V rámci této činnosti proběhlo rovněž podrobné pracovní jednání s ministrem spravedlnosti JUDr. Otakarem Motejlem o dosažených zjištěních a vizi možných změn vězeňství v návaznosti na reformu trestní justice.

Obě pracovní skupiny projektu se podílely na legislativní připomínkové činnosti k novým předpisům týkajících se vězeňství (zákon o výkonu trestu odnětí svobody, řád VTOS).

Publikační činnost

V souvislosti s překotným vývojem vězeňství ke konci roku 1999 a počátkem roku 2000 měli pracovníci ČHV možnost své dílčí poznatky o podmínkách a problémech vězeňství prezentovat v mediích (pořad "21" na ČT 2, "Přísně veřejné", Amnesty International, Literární noviny, Zpráva ČHV o stavu lidských práv). Tato aktivita ve svém důsledku vedla k prohloubení spolupráce mezi ČHV a orgány odpovědnými za chod vězeňství.

Kontinuální sociální práce

Také v druhé části práce na projektu proběhla řada přípravných a informativních jednání, která ve svém důsledku vedla k poměrně kvalitnímu přístupu pracovníků ČHV k požadovaným informacím. Zejména šlo o opakovaná jednání s odpovědnými pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, okresních a obvodních úřadů, probačními úředníky apod. Na základě této přípravy pak byly formulovány základní požadavky směřované vůči pracovníkům v terénu.

Navštívené okresní a obvodní úřady:
16. 4. 1999 OkÚ Prachatice
17. 6. 1999 OkÚ Jičín
15. 7. 1999 OkÚ Kladno
19. 7. 1999 OkÚ Litoměřice
20. 10. 1999 MÚ Praha 15
3. 11. 1999 OÚ Praha 8
10. 11. 1999 OkÚ Kolín
10. 11. 1999 OkÚ Kutná Hora


Název rubriky - Studie - zatim helsinsky vybor
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Český hesinský výbor
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy