Protokol o trestním oznámení

Příklad protokolu o trestním oznámení dle právního stavu ke dni publikace článku.

PROTOKOL O TRESTNÍM OZNÁMENÍ

Dne                     v                     hod. oznámil(a)
(jméno, příjmení, data narození)
Trvalý pobyt                    tel.
Přechodný pobyt             tel.
Zaměstnavatel, místo zaměstnání, postavení v zaměstnání
Průkaz totožnosti             stav

POUČENÍ

Podle §158 odst.1 tr. řádu vás upozorňuji na odpovědnost za vědomě nepravdivé údaje, zejména an trestný čin křivé obvinění podle §174 tr. zákona, pomluva podle §206 tr. zákona, poškozování cizích práv podle §209 tr. zákona a nadržování podle §166 tr. zákona.

Podle §2 odst. 14 tr. řádu máte právo požívat svůj mateřský jazyk.

Po skončení výslechu vám bude protokol předložen k přečtení, nebo, požádáte-li o to, bude vám přečten. Máte právo žádat doplnění, oprav či změn v protokolu v souhlasu s vaší výpovědí.

Pokud o to požádáte, budete do jednoho měsíce vyrozuměn o provedených opatřeních.

Vyjádření oznamovatele:§ 2
Základní zásady trestního řízení
(14) Každý je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka. Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce.

§ 158
(1) Státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a co nejrychleji je vyřizovat; přitom jsou povinni oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.


Název rubriky - Trestní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jitka Skoblová

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy