kap07 Závěry monitoringu vězeňství v roce 1999

Stupnice problémů vězeňství v ČR
Vyhodnocení

Stupnice problémů vězeňství v ČR

Dílčí závěry týkající se jednotlivých okruhů problematiky vězeňství jsou patrně již dostatečně zřejmé z příslušných konkrétních kapitol této zprávy. Považujeme však za žádoucí nejzávažnější problémy na závěr stručně shrnout v následující stupnici závažnosti problémů vězeňství. Při jejím sestavování bylo přihlíženo k dopadu problému na život vězně a vězeňské služby, efektivnost trestu odnětí svobody, nákladnost řešení, ale zejména na kauzální vazby mezi jednotlivými body.

S ohledem na údaje uvedené v předchozím textu zprávy stanovuje ČHV hierarchii problémů, které bude nutno řešit ze všeho nejdříve, podle priorit nutnosti řešení následovně:
- nadměrné užívání vazby orgány činnými v trestním řízení,
- neukládání alternativních trestů a odklonů od trestního řízení soudy, nedostatečné využívání podmínečného propuštění,
- nízkou zaměstnanost vězňů,
- pracovní přetíženost civilních pracovníků při práci s vězni, nedostatečnou odbornou přípravu zaměstnanců věznic,
- nekvalitní kontinuální sociální práci, neefektivitu vězeňství, častou absenci postpenitenciární práce,
- přeplněnost věznic,
- nevyhovující stav věznic, kolektivní ubytování vězňů,
- nedostatek finančních prostředků.

Vyhodnocení

Přeplněnost věznic je problém, od něhož se odvíjí celá řada dalších obtíží, zejména absence kvalitní práce s jednotlivým vězněm, přetíženost pracovníků vězeňské služby, neúměrnost nákladů na vězeňství, a tedy nemožnost financovat rekonstrukce a opravy nevyhovujících vězeňských zařízení apod. Přeplněnost je vězeňskou službou pociťována jako problém nejzávažnější. Přeplněnost vede do jisté míry k neefektivitě výkonu trestu a vysoké míře recidivy.

Mezi příčiny přeplněnosti vedle výskytu recidivy patří zejména nadměrné užívaní vazby a nevyužívaní prostředků nahrazujících nepodmíněný trest odnětí svobody, popřípadě nekriminalizujících prostředků, které jsou v pravomoci soudů. Významnou roli hraje též kvalita legislativy, která je v současnosti neúplná a mezerovitá. Legislativní práce v této oblasti je tedy předpokladem systémových zlepšení.

Předpokladem snížení přeplněnosti věznic je tedy především:
- zajištění dostatku kvalitních odborných civilních pracovníků pro práci s vězni, vzdělávání vězňů,
- zkvalitnění kontinuální sociální práci zejména ze strany VS ČR a okresních resp. obvodních úřadů (bez práce s propuštěným nelze očekávat efekt výkonu trestu),
- zajištění a rozšíření možnosti financování, resp. samofinancování věznic,
- přebudování vězeňských zařízení na celový systém, odstranění kolektivního ubytování vězňů, modernizace zařízení tak, aby vyhovovaly hygienickým a kapacitním normám.

Realizační tým ČHV si děkuje všem jednotlivcům a organizacím, které ČHV pomohly nahlédnout do problémů a účastnit se dění ve vězeňství. Bez jejich pomoci by tato zpráva nevznikla. ČHV se bude i nadále českým vězeňstvím aktivně zabývat, neboť věří, že účast občanské veřejnosti na formování tak významného společenského institutu je prospěšná a nezbytná. Dosud získané vědomosti a výsledky několikaleté práce bude ČHV dále rozvíjet.


Název rubriky - Studie - zatim helsinsky vybor
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Český hesinský výbor
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy