Vytvoření útvarů specializovaných na dozor nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality.

Tisková zpráva: Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě na jejím jednání dne 13.9.2000 *Zprávu o vytvoření útvarů specializovaných na dozor nad vyšetřováním závažné hospodářské a finanční kriminality v soustavě státního zastupitelství*.

Splnilo tak úkol, který pro něj vyplynul z usnesení vlády ze dne 31. května 2000 č. 547 , kdy vláda rozhodla o zrušení Koordinační a analytické skupiny Výboru pro ochranu ekonomických zájmů České republiky a uložila ministru spravedlnosti, aby v zájmu účinnějšího odhalování a stíhání závažné hospodářské a finanční kriminality vytvořil v soustavě státního zastupitelství specializované útvary pověřené výkonem dozoru v trestním řízení.

K vytvoření uvedených specializovaných útvarů státního zastupitelství dojde počátkem října, kdy vstoupí v účinnost vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. srpna 2000, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb. Touto novelou jednacího řádu státního zastupitelství budou u vrchního státního zastupitelství v Praze a v Olomouci zřízeny specializované odbory, které budou vykonávat dozor nad postupem policie při prověřování trestních oznámení a následně i nad přípravným řízením trestním ve věcech týkajících se závažné hospodářské a finanční kriminality.

K vytvoření specializovaných pracovišť dojde u obou vrchních státních zastupitelství zejména z těchto důvodů:
- vrchní státní zastupitelství i v současné době působí v některých věcech jako články státního zastupitelství, které vykonávají v trestním řízení dozor,
- obvody obou vrchních státních zastupitelství svojí velikostí umožňují efektivní soustředění části agendy, vyžadující úzkou specializaci,
- soustředěním výkonu dozoru v toho článku nebude dotčen ani princip dvouinstančnosti řízení, ani výkon dohledu ze strany bezprostředně nadřízeného státního zastupitelství (v obou případech bude činné Nejvyšší státní zastupitelství).

Příprava těchto opatření probíhala v úzké koordinaci s příslušnými orgány resortu vnitra, aby byla zajištěna potřebná součinnost mezi orgány policie, útvarů vyšetřování a státním zastupitelstvím. V tomto směru bylo při vymezení působnosti specializovaných útvarů dosaženo mezi oběma resorty shody.

Jediná otázka, kterou je v současné době třeba na úrovni vlády rozhodnout, je otázka finančního zajištění zmíněných opatření v soustavě státního zastupitelství.

Problém financování tří nově vzniklých odborů totiž zatím zůstává nevyřešen. Ministr spravedlnosti předložil 11. dubna 2000 ministru financí návrh rozpočtu výdajů s žádostí o příslušné navýšení kapitoly Ministerstva spravedlnosti na letošní rok, protože resort pro tyto nové, neplánované výdaje nemá ve schváleném rozpočtu žádný prostor. Ministerstvo financí však 2. května 2000 tento návrh zamítlo se zdůvodněním, že v rezervách státního rozpočtu se s krytím takových potřeb nepočítá. Ministerstvo spravedlnosti znovu prověřilo nezbytné nároky na prostředky ke krytí výdajů nově vzniklých útvarů a redukovalo je pro rok 2000 na 50 mil. Kč s tím, že celoroční výdaje na rok 2001, zejména na dosažení plného počtu specializovaných státních zástupců a dalších zaměstnanců, jsou zahrnuty do nároků na prostředky rozpočtu roku 2001. Ani tento nárok však není v první verzi návrhu státního rozpočtu akceptován.

Mají-li nové odbory začít plnit svěřené úkoly včas a efektivně, musí být personálně obsazeny a vybaveny odpovídajícím zázemím a technikou.

JUDr.Vladimír Voráček je vedoucí Oddělení tiskového a oddělení pro styk s veřejností ministerstva spravedlnosti.


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.9.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.9.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) ministerstvo spravedlnosti

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy