Počty a složení pravomocně odsouzených osob za TČ s rasovým podtextem

Tisková zpráva: Informace o plnění usnesení vlády ČR č. 720 ze dne 14.7.1999 k bodu III./2 a bodu 7 *Opatření*, o počtech a složení pravomocně odsouzených osob za trestné činy s rasovým podtextem za I. pololetí roku 2000

Za období od 1.1.2000 do 30.6.2000 bylo soudy České republiky pravomocně odsouzeno celkem 70 osob za trestné činy motivované rasovou nesnášenlivostí, což představuje 0,2% z celkového počtu 33 733 pravomocně odsouzených osob (v I. pololetí roku 1999 bylo pravomocně odsouzeno za tyto trestné činy 81 osob).

Z uvedeného počtu bylo odsouzeno 15 mladistvých, tj. 21,28%, 10 odsouzených osob bylo soudem označeno jako recidivisté.

Nejvíce osob – 32 bylo odsouzeno pro trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů podle § 260 nebo § 261 tr. zák., 11 osob bylo odsouzeno za trestné činy násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 196 tr. zák., dále 10 osob za trestný čin hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 198 tr. zák., respektive pro trestný čin podněcování národnostní a rasové nenávisti podle § 198a tr. zák., vždy tři osoby za trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák., a trestný čin výtržnictví podle § 202 tr. zák. s rasovým motivem, po dvou osobách pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 tr. zák., trestný čin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák. a trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák. a konečně jedna osoba pro rasově motivovaný trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 tr. zák., trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 tr. zák., trestný čin loupeže podle § 234 tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák. a trestný čin urážky mezi vojáky podle § 276 tr. zák.

Celkem 11 odsouzeným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody (15,71%), 39 odsouzeným trest odnětí svobody s podmíněným odkladem (55,71%), 12 pachatelům trest obecně prospěšné práce (17,14%), dvěma peněžité tresty (2,85%) a u šesti osob bylo upuštěno od potrestání (8,57%).

Rychlost s plynulost vyřizování věcí z tohoto okruhu kriminality je jak z pozice ministerstva, tak i ze strany předsedů soudů v rámci jejich dohledové pravomoci soustavně sledována a lze konstatovat, že k nedůvodným průtahům prakticky nedochází.

Nadále je v platnosti pokyn ministra spravedlnosti předsedům soudů, aby v pravomocně skončených věcech přezkoumávali i zákonnost rozhodnutí a v odůvodněných případech podávali podněty ke stížnostem pro porušení zákona. V hodnoceném období však z tohoto okruhu kriminality nebyla ministrem spravedlnosti podána žádná stížnost pro porušení zákona.


Název rubriky - Trestní pr. - vybraná témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 25.9.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.9.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) ministerstvo spravedlnosti

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy