§ 003

HLAVA DRUHÁ
Základy trestní odpovědnosti

§ 3
Trestný čin

    (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.
    (2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
    (3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění,nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
    (4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

K § 3

    1. České trestní právo je založeno na tzv. formálně materiálním pojetí trestného činu. Aby šlo o trestné jednání, musí být splněny dva předpoklady:
    a) jednání musí nést znaky uvedené v trestním zákoně, tzn. znaky formální. Tento požadavek je realizací zásady "nullum crimen sine lege", tedy jen zákon stanoví, co je trestným činem, zakotvené mj. i v čl. 39 Listiny základních práv a svobod; znaky trestného činu jsou pak vyjádřeny ve znění skutkové podstaty zvláštní části trestního zákona, kde jsou popsány způsob jednání pachatele a následek trestného činu, další okolnosti, jako je místo, čas, pohnutka a další okolnosti se nazývají fakultativní znaky skutkové podstaty.
    b) jednání musí mít vyšší než nepatrný stupeň nebezpečnosti pro společnost, tedy musí mít znak materiální, jednání které nese znaky trestného činu, avšak společnost neohrozilo, není trestným činem.

    Oba znaky musí být dány současně, chybí-li kterýkoli z nich, nemůže se jednat o trestný čin.
    Materiální znak, nebezpečnost pro společnost, bývá často kritizován pro neurčitost, také terminologicky bývá vytýkáno, že lépe než o nebezpečí, tedy ohrožení, by bylo vhodnější hovořit o škodlivosti, tedy o míře, kterou čin společnost zasáhl, nicméně jde o jeden z korektivů toho, aby soudy nebyly zatěžovány tzv. bagatelními věcmi.
    2. Nepatrná nebezpečnost pro společnost je kritériem, které odlišuje trestný čin od přestupku v případech, kdy se formální znaky trestného činu překrývají, jako je tomu např. u trestného činu výtržnictví podle § 202 a přestupků proti veřejnému pořádku podle § 47 a násl. přestupkového zákona a dalších. Pokud jde o stupeň nebezpečnosti činu mladistvého,srov. § 75. 
    3. Úmyslné zavinění srov. § 4, zavinění z nedbalosti, srov. § 5. Zavinění ve vztahu k tzv. kvalifikačním okolnostem, tedy okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby, srov. § 6. 
    4. Okolnosti charakterizující stupeň nebezpečnosti činu pro společnost jsou uvedeny pouze příkladmo, přitom jejich řazení v zákoně v odst. 4 nevypovídá bezprostředně o jejich významu při posuzování činu. Pomocným kritériem jsou pak i polehčující okolnosti (§ 33) a přitěžující okolnosti ( § 34) , které se sice používají při posuzování výměry a druhu trestu, avšak právě proto, že trest má vedle prostředku nápravy a ochrany společnosti též účinek odplatný a ukládá se mj.i v proporcích závažnosti činu, jde o okolnosti, které ve velké míře charakterizují i společenskou nebezpečnost.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy