§ 004

Zavinění

§ 4

    Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
    a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo
    b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

K § 4

    Zavinění je jedním z nejpodstatnějších znaků trestného činu, není trestného činu bez zavinění. Zaviněním se rozumí vnitřní, psychický vztah pachatele k jeho jednání, následku a dalším okolnostem, jimiž je charakterizován trestný čin. Musí zahrnovat i příčinný vztah mezi jednáním a následkem.

    - k písm. a): Zde je definován tzv. úmysl přímý, který je nejzávažnější co do míry zavinění. Pachatel přímo chce jednat a svým jednáním způsobit trestný následek. V hospodářské oblasti, která je předmětem našeho zájmu, lze uvést jako příklad trestný čin zpronevěry: Pachatel jako pokladník zpronevěřuje svému zaměstnavateli svěřené peníze a zpronevěru zakrývá machinacemi v účetních dokladech. Přivlastňuje si tedy svěřenou věc a chce způsobit škodu.

    - k písm. b): Jde o tzv. úmysl nepřímý nebo také eventuální. Pachatel zpravidla nechce svým jednáním způsobit trestný následek, ale s představou, že takový následek nastane, se vyrovnal, je s ní srozuměn. Použijeme-li shora uvedený příklad zpronevěry, její spáchání v eventuálním úmyslu je časté v případech tzv. svémocného úvěru. Pokladní si "vypůjčí" z pokladny určitou částku v naději, že ji vrátí, až jí přijde pojistné , které očekává. Dříve než pojistné ale přijde kontrola a pokladní částku nestačí vrátit. S takovou eventualitou však musela být při neoprávněném výběru z pokladny srozuměna.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy