§ 005

§ 5

    Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
    a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
    b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

K § 5

    Nedbalost je mírnější formou zavinění, zejména u ní chybí vůle pachatele způsobit škodlivý následek. Nastalé porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem je tedy ve vztahu k nedbalostnímu jednání nahodilým jevem a v této souvislosti se často klade otázka, zda u nedbalosti nejde o odpovědnost za výsledek. Na tuto otázku je třeba odpovědět tak, že z hlediska požadavku ekonomie trestní represe se trestu nebo pohrůžky trestem nedá užívat v případě každého jednání, které může vést ke škodlivému následku, nýbrž jen tehdy, když škodlivý následek nastal a tento princip je společností přijímán jako spravedlivý.

    - k písm. a): Jde o tzv. nedbalost vědomou, pachatel si je vědom možnosti, že svým jednáním může způsobit trestný následek. Nepřiměřenost důvodů se zkoumá objektivně, nevychází se ze subjektivních pocitů, schopností nebo možností pachatele.
    Vědomá nedbalost se nejlépe demonstruje na příkladech dopravních nehod: Pachatel ví, že jede po vedlejší silnici a vidí, že se k němu blíží po hlavní vozidlo, jemuž by měl dát přednost. Přesto spoléhá, že jede dostatečně rychle a že druhý řidič přibrzdí. Dojde však k nehodě, neboť důvody, na které pachatel spoléhal, nebyly přiměřené.

    - k písm. b): Nedbalost nevědomá je nejmírnější formou zavinění. Pachatel ani neví, že může svým jednání způsobit trestný následek, přesto vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům by to vědět měl a mohl. Možnost předvídat se posuzuje podle možností, které by na místě pachatele měl průměrný občan, schopnost předvídat je však nutno hodnotit vždy individuálně u každého konkrétního pachatele (např. pachatel se sníženými rozumovými schopnostmi, mladistvý apod.)
    Použijeme-li příkladu shora uvedeného o dopravní nehodě: Řidič jede po vedlejší silnici, ale neví o tom, neboť době, kdy míjel dopravní značku "dej přednost v jízdě" věnoval pozornost odvrácené straně silnice, kde šla půvabná blondýna. Proto na křižovatku vjede v mylné představě, že přednost má sám. Vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrů však vědět měl a mohl, že přednost měl dát on, způsobil tedy zranění z nevědomé nedbalosti.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy