§ 006

§ 6

    K okolnosti přitěžující nebo k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
    a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné,
    b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy tento zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

K § 6

    Okolnost přitěžující - viz § 34 tr. zák.
    Okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby je okolnost, která vyjadřuje vyšší nebezpečnost toho kterého jednání (zpravidla jde o vyšší rozsah následku nebo nebezpečnější způsob provedení činu) a je popsána v druhém nebo dalších odstavcích u té které skutkové podstaty. Hovoří se také o tzv. kvalifikační okolnosti, v prvém odstavci je pak popsána skutková podstata základní, v dalších tzv. skutková podstata kvalifikovaná, kde je uvedena některá z okolností, podmiňujících použití přísnějšího trestu.
    I u úmyslných deliktů je tak vůči pachateli vyvozovány přísnější trestní odpovědnost vyplývající z kvalifikované skutkové podstaty tehdy, jestliže ve vztahu ke kvalifikačním okolnostem je vztah zavinění z nedbalosti, např. pachatel loupeže použije pohrůžky násilím, aby se zmocnil kabelky kolemjdoucí ženy v představě, že v kabelce nalezne obvyklý obnos na nákupy. Žena však jde zaplatit splátku na dům a má v kabelce částku převyšující 500 000 Kč. I když se pachatel kabelky nezmocní, dokonal trestný čin loupeže, jímž se pokusil způsobit značnou škodu a trest mu bude ukládán ve vyšším rozpětí.

    - k písm. a): Těžím následkem je následek, který svým rozsahem nebo závažností přesahuje následek popsaný v základní skutkové podstatě. U majetkových deliktů je to zpravidla škoda přesahující škodu základní skutkové podstaty (srov. § 89 odst. 11) u trestných činů proti životu a zdraví jde těžkou újmu na zdraví nebo smrt apod. Úmyslné zavinění k těžšímu následku trestní zákon vyžaduje výjimečně. Jde především o zvláštní případ vraždy formou obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 písm. a) , kde zákon výslovně uvádí, že smrt musí být způsobena úmyslně. V oblasti hospodářských deliktů je to pak ustanovení § 255 odst. 2 písm. b) , kdy značná škoda způsobená porušením povinnosti při správě cizího majetku musí být rovněž způsobena úmyslně, což lze dovodit srovnáním ustanovením § 255a tr. zák. o porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (blíž viz poznámky k těmto ustanovením).

    Jiná skutečnost je např. spáchání trestného činu se zbraní, např. u vydírání podle § 235 odst. 2 písm. c). Zde k trestní odpovědnosti pachatele za kvalifikované vydírání postačí, že zbraň měl druhý spolupachatel, o čemž pachatel třeba ani nevěděl, avšak vědět to měl a mohl, případně věděl, ale spoléhal bez přiměřených důvodů na to, že komplic zbraně nepoužije.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy