§ 007

§ 7
Příprava k trestnému činu

    (1) Jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v organizování zvlášť závažného (§ 41 odst. 2) trestného činu, v opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému trestnému činu anebo v jiném úmyslném vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestnému činu, jestliže nedošlo k pokusu ani dokonání trestného činu.
    (2) Příprava k trestnému činu je trestná podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž směřovala, jestliže tento zákon ve zvláštní části nestanoví něco jiného.
    (3) Trestnost přípravy k trestnému činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně
    a) upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknuté přípravy, nebo
    b) učinil o přípravě k trestnému činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku.

    (4) Ustanovením odstavce 3 však není dotčena trestnost pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již tímto svým jednáním spáchal.

K § 7

    Příprava je prvým z tzv. vývojových stadií trestného činu, která má trestněprávní význam. Představíme-li si časový průběh úmyslného trestného činu, pak prvým stadiem je zrození úmyslu čin spáchat. Toto stadium se nijak navenek neprojeví. Dalším stadiem je projev takového úmyslu navenek. Může se projevit verbálně, v takovém případě může být významný tehdy, naplní-li pachatel takovým projevem některou skutkovou podstatu, např. výtržnictví nebo násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (srov. § 196 a násl.), neboť jde o nebezpečné výhrůžky.
    Může se ale projevit i tím, že pachatel, který zamýšlí vraždu si začne opatřovat pistoli, pachatel, který zamýšlí vloupání, si začne opatřovat plánek budovy, sledovat , jak je střežena a pod. Formy přípravy uvedené v § 7 odst. 1 jsou uvedeny příkladmo, od nezávadného jednání (např. koupě pistole pro sportovní střelbu) se příprava liší právě tím, že jde o projev úmyslu spáchat trestný čin.
    Toto stadium již zahrnuje přípravu podle § 7 odst. 1 a je významné z hlediska trestního práva pokud je naplněn materiální znak - nebezpečnost pro společnost, a pokud pachatel směřuje ke spáchání zvlášť závažného trestného činu.
    Obecná trestnost přípravy byla zrušena novelou č. 175/1990 Sb. a nyní je příprava trestná jen k činům, u nichž horní hranice trestní sazby dosahuje nejméně 8 let nebo jsou uvedeny v § 62 tr. zák.

    K odst. 2: Sazba na přípravu je stejná, jako sazba na dokonaný trestný čin.Vzhledem k tomu však, že jde o stadium nejvzdálenější dokonání činu, lze trest výjimečně snížit i pod dolní hranici trestní sazby za podmínek uvedených v § 40 odst. 2 (srov. toto ustanovení).

    K odst. 3: Dobrovolné upuštění od přípravy je zvláštní formou účinné lítosti (srov. § 66 tr.zák.). Podmínky jsou stanoveny alternativně:
    - pachatel upustí od dalšího jednání a sám odstraní nebezpečí, které z jeho jednání vzešlo, např. otrávené oběti podá účinný protijed, nebo
    - upustí od dalšího jednání a o činu učiní oznámení v době, kdy je ještě možné nebezpečí odstranit (ve shora popsaném případě např. učiní oznámení a požádá při tom, aby zavolali lékaře).

    Dobrovolnost musí vzejít z vlastní, vnitřní pohnutky pachatele, s vědomím možnosti, že by mohl jednání dokonat. Proto není dobrovolným upuštěním od přípravy např. zjištění pachatele, že budova, do níž se původně chtěl vloupat a jejíž plánek si opatřil, byla mezitím zabezpečena novým poplašným zařízením, které nedokáže překonat.

    K odst. 4: Naplňuje-li příprava znaky jiného trestného činu, není dobrovolným upuštěním trestnost pachatele dotčena. Např. ve shora popsaném případě i po podání protijedu bude mít oběť těžce poškozen žaludek, pachatel bude odpovědný za újmu na zdraví, pachatel, který si opatřil ilegální zbraň k spáchání vraždy, od jejíhož dokonání dobrovolně upustil, bude trestný za nedovolené ozbrojování apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy