§ 009

Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

§ 9

    (1) Pachatelem trestného činu je, kdo trestný čin spáchal sám.
    (2) Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

K § 9

    1.K odst. 1: Pachatelem může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku trestní odpovědnosti, tedy 15 let a je příčetná (viz § 11 a 12 tr. zák.). Zákonná definice není zcela přiléhavá; má se zde na mysli, že pachatel sám svým jednáním samostatně naplnil všechny znaky skutkové podstaty (viz úvodní poznámku k § 3) toho kterého trestného činu.
    2.K odst. 2: U společného jednání dvou a více osob jde o spolupachatelství tehdy, jestliže každá z nich naplnila společným jednáním všechny znaky skutkové podstaty (např. dva pachatelé společně odnesou z budovy těžký trezor v úmyslu venku jej odvézt a později otevřít), nebo každá z nich naplní jen některé znaky skutkové podstaty, které dohromady vytvoří skutkovou podstatu úplnou. Tak např. při znásilnění jeden z pachatelů užije násilí, oběť drží, a druhý vykoná soulož; oba společně spáchali znásilnění.
    3. Praxe ovšem spolupachatelství vykládá extenzivněji a za spolupachatele bere i takovou osobu, jejíž jednání sice samo o sobě nenaplnilo žádný ze znaků skutkové podstaty, ale podstatně přispělo k naplnění zločinného úmyslu, např. dělání tzv. "volavky" u trestného činu loupeže, popř. krádeže, kdy za spolupachatelku bývá označena i prostitutka, která oběť vyláká na opuštěné místo, avšak sama mu věci neodcizuje ani nepoužívá vůči ní násilí, nebo osoba, která při vniknutí do domu dělá tzv. "zeď " apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy