§ 010

§ 10

    (1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
    a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),
    b) navedl jiného k spáchání trestného činu (návodce),
    c) poskytl jinému pomoc k spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po trestném činu (pomocník).

    (2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného.

K § 10

    1. Uvedené ustanovení vychází ze zásady tzv. akcesority účastenství, tzn. pro trestní odpovědnost organizátora, návodce nebo pomocníka platí, že musí dojít k dokonání trestného činu nebo aspoň k pokusu o něj, a to pachatelem způsobilým k trestní odpovědnosti, tedy osobou, která byla příčetná a dosáhla zákonem určeného věku. Na rozdíl od účastníka se takovému pachateli někdy říká hlavní pachatel. Nejsou-li tyto podmínky splněny, může jít v případě, že se hlavní pachatel o trestný čin ani nepokusil, u účastníků o přípravu k trestnému činu. Trestní odpovědnost ovšem je omezena tím, že musí jít o přípravu činu zvlášť závažnému (srov. poznámky k § 7).
    2. Trestní odpovědnost hlavního pachatele bude záviset na důvodech, pro něž nedošlo k pokusu nebo dokonání činu, může jít o úplnou beztrestnost v případě dobrovolného upuštění, až po trestní odpovědnost rovněž pro přípravu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy