§ 014

§ 14
Krajní nouze

    Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

K § 14

    1. Na rozdíl od nutné obrany se neodvrací útok, ale nebezpečí. Typicky např. jednáním v krajní nouzi je jednání poštovní doručovatelky, kterou přepadne lupič a pod namířenou zbraní žádá peníze. Vydání peněz bez takových okolností by bylo trestným činem zpronevěry, pod namířenou zbraní však jde o krajní nouzi.
    2. Nebezpečí musí přímo hrozit nebo trvat a musí být reálné. Je –li nebezpečí zažehnáno (např. lupič někdo vyruší a on od dalšího jednání upustí) bylo by další jednání (vydání peněz) již mimo rámec krajní nouze.
    3. Na rozdíl od nutné obrany platí zde princip proporcionality: V krajní nouzi není možné způsobit následek stejně závažný nebo ještě závažnější. Např. majitel automobilu, který začal hořet, může strhnout ze šňůry cizí pokrývku, aby oheň uhasil. Škoda, způsobená zničením pokrývky je jistě menší, než kdyby automobil shořel. O krajní nouzi by však nešlo, kdyby majitel ojetého trabanta strhl s kolemjdoucí dámy norkový kožich, aby uhasil své vozidlo, jehož hodnota oproti kožichu je mnohonásobně nižší.
    Pro použití střelné zbraně, které je v dnešní době u podnikatelů zvlášť časté, je tento princip zvláště důležitý: V krajní nouzi nelze obětovat statek cennější za statek obecně nižší hodnoty. Míní se tím např. to, že nelze obětovat lidský život k záchraně pouhého majetku.
    Lze říci, že situace krajní nouze klade na člověka značné nároky, nelze např. obětovat cizí život pro záchranu vlastního (např. zmocnit se cizího záchranného kruhu apod.)
    4. Platí zde i princip subsidiarity: Nejde o krajní nouzi, jestliže nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, např. útěkem (v případě poštovní doručovatelky), nebo jiným způsobem.
    5. Pro použití střelné zbraně v krajní nouzi je typickou situací např. zastřelení splašeného zvířete. Není ale možné na zvíře střílet v okamžiku, kdy je nablízku veterinář s narkotizační puškou nebo majitel zvířete, který má možnost zvíře uklidnit, zahnat do ohrady apod. V jiných situacích použití zbraně v situaci krajní nouze sotva přichází v úvahu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy