§ 015

§ 15
Oprávněné použití zbraně

    Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů.

K § 15

    Jde o ustanovení blanketní, tzn. podmínky, za nichž je použití zbraně oprávněné, jsou upraveny v jiných právních předpisech. Na těchto předpisech také je, co považují za zbraň, i když z povahy věci vyplývá, že jde většinou o zbraň palnou, ne všechny předpisy však pojem zbraně užívají jednotně. Takovými předpisy jsou zejména:
    - zák. č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších změn a dodatků, který v ustanovení § 34 upravuje použití střelné zbraně. Vzhledem k obvyklé výzbroji naší armády je zřejmé, že se má na mysli zbraň palná.
    - zák. č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, kde v § 39 jsou opět upraveny podmínky použití zbraně, kde se však výslovně uvádí, že jde o zbraň střelnou, bodnou nebo sečnou, přičemž v ustanovení § 39a odst. 3 téhož zákona se mezi speciálními zbraněmi uvádí i mechanická střelná zbraň (zpravidla zřejmě kuše nebo luk, nelze však vyloučit i nože se speciální vystřelovací čepelí, oddělitelnou od rukojeti, zbraně vystřelující jehlice apod.)
    - zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, kde konkrétně § 20 vcelku nadbytečně upravuje použití služební zbraně, neboť policista je oprávněn použít ji jen za podmínek nutné obrany a krajní nouze. Služební zbraní pak je nepochybně v tomto kontextu nutno rozumět zbraň palnou.
    - zák. č. 555/1992 Sb. o Vězeňské a justiční stráži ČR, konkrétně § 18, který upravuje podmínky použití střelné zbraně, je však zřejmé, ze z hlediska platného zákona o zbraních se rozumí zbraň palná.
    - zák. č. 13/1993, celní zákon. Ten v § 40 upravuje podmínky použití zbraně obdobně jako zákon o polici, avšak výslovně stanoví, že zbraní se rozumí zbraň střelná, bodná a sečná. S ohledem na praktickou výzbroj celních orgánů přichází i zde prakticky v úvahu jen zbraň palná.
    - zák. č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě ČR. Zde ustanovení § 5 upravuje – opět poněkud nadbytečně – možnost použít služební střelnou zbraň pouze za podmínek nutné obrany a krajní nouze.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy