§ 016

HLAVA TŘETÍ
Působnost trestních zákonů

§ 16

    (1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
    (2) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
    (3) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

K § 16

    1. K odst. 1: Tímto ustanovením je realizována zásada zákazu retroaktivity, zakotvená mj. v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod. Zákaz retroaktivity, tedy zpětné účinnosti trestního zákona platí pouze pro přísnější novou úpravu, je-li nová úprava pro pachatele příznivější, použije se úpravy nové.
    2. Tato zásada je v praxi z politických důvodů porušována, srov. zejména § 5 zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu, který zpětně stanoví, že se do promlčecí doby trestných činů nezapočítává doba od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby.
    Tím obnovuje promlčecí dobu již uběhlou podle dřívějších předpisů, nicméně velmi pravicově orientovaný a konzervativní Ústavní soud ústavnost tohoto ustanovení účelově potvrdil (nález č. 14/1994 Sb.).
    Naléhavost takových důvodů ovšem časem vyvane z přirozených důvodů, které se v žargonu orgánů činných v trestním řízení někdy označují jako "biologická amnestie."
    3. Daleko závažnější však je tato zásada v hospodářské oblasti u tzv. blanketních norem (srov. komentář např. k § 128 tr. zák.) , jejichž obsah je vymezen jinými odvětvími práva, zejména pak práva obchodního. Obchodní zákoník podléhal častým změnám, které měly bezprostřední vliv na obsah některých ustanovení trestního zákona, proto je nutné vždy zkoumat nejen aktuální stav trestního zákona v té které době, ale i stav těch jiných norem, které určovaly jeho obsah. Na to orgány činné v trestním řízení v praxi někdy zapomínají.
    4. K odst. 2: Zákaz retroaktivity nemůže platit o trestu. Trest, který již byl v trestním zákoně zrušen (např. trest smrti nebo trest nápravného opatření) nemůže být již nikdy ukládán.
    5. K odst. 3: Totéž platí, pokud jde o ochranná opatření. K tomuto pojmu srov hlavu VI. obecné části trestního zákona.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy