§ 028, § 029

§ 28

    (1) Stanoví-li tento zákon ve  zvláštní části na některý trestný čin několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo i  více jich vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví tento zákon ve zvláštní části na některý trestný čin, lze uložit i jiné tresty uvedené v  § 27. Vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit samostatně, i  když tento zákon ve  zvláštní části takový trest nestanoví.
    (2) Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku.

§ 29
Výjimečný trest

    (1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za trestný čin, u něhož to tento zákon ve zvláštní části dovoluje. Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se  zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.
    (2) Trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let může soud uložit pouze tehdy, jestliže stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost je velmi vysoký nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena.
    (3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2, nebo který při trestném činu vlastizrady (§ 91), teroru podle § 93 nebo § 93a odst. 3, obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že
    a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem k  zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k  zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, a
    b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.

K § 29

    Uložení výjimečného trestu nahrazuje dřívější možnost uložení trestu smrti, zrušeného v roce 1990. Jeho opětovné znovuzavedení je vyloučeno s ohledem na mezinárodní závazky (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobodách, 209/1992 Sb.)
    S ohledem na volání veřejnosti po zpřísnění trestů zasáhl zákonodárce novelou č. 265/2001 Sb. s účinností od 1.1.2002 i do ustanovení § 29 a podmínky pro uložení výjimečného trestu oproti předchozí úpravě podstatně zmírnil.
    Novela usnadňuje uložení výjimečného trestu nad patnáct až do dvaceti pěti let, neboť dosavadní podmínky uložení tohoto trestu, tzn. velmi vysoký stupeň nebezpečnosti činu pro společnost a obzvláště ztíženou možnost nápravy pachatele, které byly kumulativní, musely být dány současně, mění na alternativní. Napříště tedy postačí pouze jedna z nich.
    Zákonodárce tak zřetelně dává najevo, že u mimořádně závažných trestných činů, kde je možné uložit výjimečný trest, může hledisko odplaty, která je v každém trestu obsažena, i hledisko generální prevence a potřeba ochrany společnosti, převážit nad převýchovnou funkcí trestu, tzn. trest převyšující jinak maximální hranici patnácti let lze uložit i tam, kde je možnost nápravy pachatele kratším trestem dobrá.
    Ještě výraznější je tato změna ohledně podmínek uložení výjimečného trestu na doživotí. Je i nadále přípustný pouze u vyjmenovaných trestných činů, jimiž byla zaviněna smrt jiného úmyslně a nemění se ani podmínka, že stupeň nebezpečnosti takovéhoto vyjmenovaného trestného činu musí být mimořádně vysoký vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku. Změna však spočívá v tom, že dosavadní dvě další kumulativní podmínky, se změnila na jednu alternativní: totiž že uložení takovéhoto trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.
    Patrně platí, že tam, kde není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem trvajícím pětadvacet let bude uložení delšího trestu účinná ochrana společnosti vyžadovat. To ale neplatí obráceně: Jestliže je naděje, že pachatele je možné napravit trestem kratším, vyžaduje opravdu účinná ochrana společnosti, aby takto kratším trestem napravený pachatel dále vykonával trest? Jistě, zůstává zachována možnost podmíněného propuštění po dvaceti letech, uvedená v § 67 odst. 3 tr. zák., ale ani ta nepočítá s individualitou pachatele. Co když k nápravě dojde dříve?
    Je nesporné, že tato úprava je ústupkem veřejnému mínění, toužícímu po odplatě a odplatná funkce doživotního trestu odnětí svobody, již v dosavadní úpravě převažující, vystupuje ještě více do popředí.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy