§ 036, § 037

§ 36

    Jestliže soud odsuzuje pachatele za  trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto zákonem pro tento druh trestu. Je-li jedním z  těchto trestů výjimečný trest odnětí svobody nad patnáct až do  dvaceti pěti let, rozumí se  takovou nejvyšší výměrou doba dvaceti pěti let.

§ 37

    Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 nebo od uložení dalšího trestu podle § 36, má-li za to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.

K § 36 až § 37

    V ustanovení § 36 jde o případ, kdy nejde o souběh trestných činů, tzn. čin, za který je ukládán další trest, nebyl spáchán před vyhlášením rozsudku, kterým je vykonáván daný trest. V praxi jde zejména o případy, kdy se pachatel dalšího trestného činu dopustí přímo v průběhu výkonu trestu odnětí svobody (např. maří tento výkon útěkem) nebo před nástupem výkonu trestu (např. pokračuje v neplacení výživného). Zákon zde pro tento případ stanoví omezení, podle něhož nesmí další trest spolu se zbytkem nevykonaného trestu převyšovat patnáct let, v případech výjimečného trestu pak trest dvaceti pěti let. Pokud by šlo o trest doživotí, postupoval by soud podle § 37 , neboť uložení dalšího trestu v takovém případě nemá smysl.
    Pokud jde o postup podle § 37 srov. též § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř.,§ 223 odst. 2 tr.ř. a § 257 odst. 1 písm. c) tr.ř. kdy lze z obdobného důvodu (tedy dostatečnosti trestu) i zastavit trestní stíhání v kterémkoli jeho stadiu.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy