§ 040

§ 40
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody

    (1) Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za  to, že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestu dosáhnout i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené.
    (2) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému činu nebo za  pokus trestného činu a má vzhledem k povaze a  závažnosti přípravy nebo pokusu za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a  že lze účelu trestu dosáhnout i trestem kratšího trvání.
    (3) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele, který významně přispěl k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení nebo napomohl zabránit trestné činnosti, kterou ve  prospěch zločinného spolčení jiný připravoval nebo se o ni pokusil, jestliže vzhledem k  možnostem nápravy pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má za to, že účelu trestu lze dosáhnout i trestem kratšího trvání.
    (4) Při snížení trestu odnětí svobody podle odstavců 1 až 3 nelze uložit trest
a) pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň dvanáct let,
b) pod tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň osm let,
c) pod jeden rok, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let.

    (5) Má-li soud vzhledem k poměrům osoby blízké věku mladistvých nebo okolnostem případu za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákonem bylo pro ni nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestu dosáhnout trestem kratšího trvání, může trest odnětí svobody uložit v rámci trestní sazby snížené o jednu čtvrtinu; to neplatí u zvlášť závažných trestných činů, kde se užije nesnížených sazeb trestu odnětí svobody.

K § 40

    Toto ustanovení umožňuje soudu přihlédnout k takovým okolnostem případu a k takovým poměrům pachatele, které - na rozdíl od dřívější úpravy, kdy muselo jít o okolnosti výjimečné- umožní uložit trest pod spodní hranici trestní sazby i za dokonaný čin.
    Tato úprava nabývá na významu zejména v druhé polovině devadesátých let, kdy byla přijata řada skutkových podstat, které jsou svou povahou předčasně dokonanými delikty, tzn. ve skutečnosti jsou přípravou, popř. pokusem trestného činu (typicky např. u základních skutkových podstat pojistného nebo úvěrového podvodu podle § 250a a § 250b a dalších), aniž by tato ustanovení byla vyjmenována mezi těmi, u nichž je možná účinná lítost (srov. § 66). Případy, kdy pachatel takových deliktů následek odvrátí,případně napraví, je možné řešit v rámci upuštění od potrestání (srov. § 24 a 25) nebo snížení trestu pod spodní hranici trestní sazby.
    Obdobně může soud postupovat u přípravy ( § 7) nebo pokusu ( § 8 ) - viz poznámky k těmto ustanovením.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy