§ 045, § 045a

Obecně prospěšné práce

§ 45

    (1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a  možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k  dosažení účelu trestu není třeba.
    (2) Za podmínek uvedených v  odstavci 1 lze trest obecně prospěšných prací uložit, i když ve  zvláštní části tohoto zákona není stanoven. Může být uložen jako trest samostatný nebo i vedle jiného trestu. Nelze však uložit trest obecně prospěšných prací vedle trestu odnětí svobody.
    (3) Trest obecně prospěšných prací záleží v  povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k  obecně prospěšným účelům spočívající v  údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům.

§ 45a

    (1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od  50 do  400 hodin. Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.
    (2) Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k  možnosti uložení tohoto trestu a k jeho zdravotní způsobilosti. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
    (3) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený
a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky,
b) se zdržoval v cizině, nebo
c) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.

    (4) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o  způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.
    (5) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

K § 45 a § 45a

    Nový druh trestu byl zaveden s účinností od 1.1.1996. Rozšiřuje škálu trestů nespojených s odnětím svobody a do jisté míry nahrazuje dřívější trest nápravného opatření, který byl spojen se srážkami z odměny za práci a rovněž mohl být přeměněn na trest odnětí svobody. V původní podobě měl nahrazovat trest odnětí svobody, ukládal se namísto něho. Toto pojetí se později ukázalo jako úzké, takže novelou č. 265/2001 Sb. byly možnosti ukládání trestu obecně prospěšných prací rozšířeny.
    Na rozdíl od dosavadní úpravy, která umožňoval uložení trestu obecně prospěšných prací tam, kde by jinak bylo na místě uložení trestu odnětí svobody, nové ustanovení § 45 odst. 1 tr. zák. umožňuje uložení tohoto trestu tam, kde uložení jiného trestu (za trestný čin s horní hranicí sazby nepřevyšující pět let) není třeba. Může tedy být uložen na místo kteréhokoliv jiného trestu, např. trestu peněžitého apod.
    Novela pak podstatně rozšiřuje okruh subjektů, v jejichž prospěch mohou být obecně prospěšné práce vykonávány.Zatímco dosud bylo možno obecně prospěšné práce vykonávat pouze ve prospěch obcí, novela umožňuje vykonávat je v e prospěch dalších subjektů, a to státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním, vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí , podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností.
    Toto změnu je třeba chápat v souvislosti se zákonem č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě. Hlavním problémem trestu obecně prospěšných prací do současné doby byly rozpaky nad tím, kdo bude fakticky kontrolovat práci, odvedou odsouzeným. Obce, v jejichž prospěch byly práce prováděny, k tomu jevily převážně vlažný postoj, neboť taková kontrola zatěžovala jejich rozpočet.
    Ustanovení § 2 a 4 cit. zákona upravuje činnost úředníků této služby, kteří budou kontrolovat výkon trestu, nespojeného s odnětím svobody a vykonávat dohled, pokud bude podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody uloženo s dohledem. Bude tedy možné uložit trest obecně prospěšných prací spočívající např. v práci v útulku pro péči o bezdomovce, provozovaného církevní institucí, nebo v péči o opuštěná zvířata, když stanici bude provozovat např. nadace nebo např. i občanské sdružení.
    Novela tedy velmi podstatně rozšiřuje škálu možností pro činnosti, které obce provozovaly jen výjimečně a které vzhledem k jejich charakteru trpěly nedostatkem pracovníků a pracovních sil.

    S ohledem na to, že Probační a mediační služba zjišťuje stanovisko obviněného k trestu obecně prospěšných prací, může obviněný, resp. obžalovaný podstatným způsobem ovlivnit rozhodnutí soudu o určení subjektu, kde budou práce prováděny, zjednodušeně řečeno, může se na určitou práci „přihlásit.“
    Tomu odpovídá i nové znění § 45a odst. 2, které výslovně uvádí, že soud při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne ke stanovisku pachatele. Samozřejmě, že soud tímto stanoviskem nebude vázán, zejména pak stanoviskem odmítavým, ale bylo by nelogické odmítat iniciativu odsouzeného směřující k obecně prospěšné práci, kterou sám vykonávat chce a která by jej mohla zajímat nebo i bavit, pokud by šlo např. o péči o zvířata, čištění lesa od odpadu apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy