§ 049, §050

Zákaz činnosti

§ 49

    (1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v  souvislosti s touto činností.
    (2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v  případě, že tento zákon ve  zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k  povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.
    (3) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se  nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody; započítává se  však doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s  trestným činem odňato podle zvláštních předpisů nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již tuto činnost vykonávat.

§ 50

    (1) Trest zákazu činnosti záleží v  tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.
    (2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se  na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

K § 49 a 50

    Trest zákazu činnosti má odsouzenému zabránit v příležitosti pokračovat v trestné činnosti pro kterou byl odsouzen. Zdaleka nejčastějším případem tohoto trestu je zákaz řízení motorových vozidel, u hospodářských deliktů pak zákaz výkonu funkce spojené s hmotnou odpovědností nebo určité živnosti. Nelze však zakázat činnost, k níž není zapotřebí zvláštního oprávnění, např. výkon činnosti literární nebo umělecké nebo, jak se v praxi vyskytl případ, zákaz nakupovat v určité samoobsluze, kde odsouzený pravidelně kradl. Posledně uvedený zákaz byl ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšším soudem zrušen.
    Výkon tohoto trestu, pokud byl uložen samostatně, s sebou nese účinek zahlazení odsouzení. Pokud jde o podmíněné upuštění od zbytku výkonu tohoto trestu, srov. § 61. 


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy