§ 051, § 052

Propadnutí majetku

§ 51

    (1) Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k  výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za  závažný úmyslný trestný čin, jímž pachatel získal nebo se  snažil získat majetkový prospěch.
    (2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že tento zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje; jako samostatný trest může být trest propadnutí majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a  k  osobě pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.

§ 52

    (1) Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu jeho část, kterou soud určí; propadnutí se však nevztahuje na  prostředky nebo věci, jichž je nezbytně třeba k  uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat.
    (2) Výrokem o propadnutí majetku zaniká zákonné společenství majetkové.
    (3) Vlastníkem propadlého majetku se stává stát.

K § 51 a 52

    Propadnutí majetku je trest užívaný poměrně zřídka. Původně byl do trestního zákona zařazen jako nástroj likvidace majetných tříd, v současné době má přednost uspokojení nároku poškozeného, proto u majetkových a hospodářských deliktů, kde poškozený uplatnil nárok na náhradu škody, se tohoto trestu zpravidla neužije.
    Bez podmínky úmyslu pachatele získat majetkový prospěch lze tento trest uložit jen vedle výjimečného trestu, který se v současné době ukládá v podstatě jen za trestný čin vraždy, i když trestní zákon zná řadu dalších skutkových podstat, jako je teror, sabotáž a další, kde by bylo možno takový trest uložit.
    Uložením trestu zaniká společné jmění manželů, dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů, které je v trestním zákoně označeno archaickým termínem zákonné společenství majetkové.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy