§ 053

Peněžitý trest

§ 53

    (1) Peněžitý trest ve  výměře od 2 000 Kč do  5 000 000 Kč může soud uložit, jestliže pachatel úmyslnou trestnou činností získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.
    (2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit peněžitý trest pouze v případě, že
a) tento zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje, nebo
b) ukládá jej za  trestný čin, u něhož horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři léta, a vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele trest odnětí svobody současně neukládá.

    (3) Jako samostatný trest může být peněžitý trest uložen, jestliže vzhledem k  povaze spáchaného trestného činu a  možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k  dosažení účelu trestu není třeba.
    (4) Soud může stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách.

K § 53

    Rozpětí peněžitého trestu se postupně zvyšovalo až na nynější hranici pět miliónů korun. Původně bylo účelem trestu postihnout především zištnost pachatele a odejmout mu prospěch, který nebylo možné postihnout jinak.
    V současné době má peněžitý trest sloužit jako jedna z alternativ k trestu odnětí svobody za méně závažné trestné činy namísto trestu jiného a tak přispět k tomu, aby výkon trestu nebyl převažujícím druhem sankce ukládané soudy. Lze jej tedy ukládat i za trestné činy nedbalostní povahy a další méně závažné činy, u nichž nebylo motivem obohacení pachatele.
    Do jisté míry jsou tak zvýhodněni zámožnější pachatelé, kteří peněžitý trest mohou zaplatit. Stejně tak je kritizováno značné rozpětí bez udání kritérií, podle nichž má soud peněžitý trest ukládat.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy