§ 054

§ 54

    (1) Při výměře peněžitého trestu přihlédne soud k osobním a majetkovým poměrům pachatele; peněžitý trest neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.
    (2) Vydobytá částka peněžitého trestu připadá státu.
    (3) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na  dvě léta. Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.
    (4) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za trestný čin spáchaný z  nedbalosti, se  hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

K § 54

    Toto ustanovení dává jediné pravidlo pro ukládání peněžitého trestu, a tím jsou majetkové poměry pachatele. Při novelizaci ustanovení bylo diskutováno, že trest by měl být ukládán násobkem denních výdělků pachatele, aby tak újma, kterou různým osobám soud uloží, byla srovnatelná jak u zámožného, tak méně zámožného člověka. Tyto návrhy však neprošly.
    V odstavci 3 je pak stanoveno pravidlo, podle něhož se ukládá alternativní trest pro případ, že by trest peněžitý nebyl vykonán ( v původní podobě šlo o případ, že by peněžitý trest mohl být zmařen). V praxi se tak dává pachateli na výběr, zda peněžitý trest zaplatí, nebo příslušnou částku ušetří a raději vykoná náhradní trest odnětí svobody.
    Odstavec 4 zakládá u nedbalostních trestných činů dobrodiní zahlazení odsouzení, jestliže byl peněžitý trest zaplacen. Je však třeba zvlášť upozornit, že to platí pouze tehdy, jestliže je za nedbalostní trestný čin uložen peněžitý trest jako samostatný. Pokud jsou uloženy další druhy trestu (odění svobody, zákaz činnosti) , k zahlazení dojde teprve tehdy, až nastanou podmínky pro zahlazení posledního z nich.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy