§ 055

Propadnutí věci

§ 55

    (1) Soud může uložit trest propadnutí věci,
a) které bylo užito k spáchání trestného činu,
b) která byla k spáchání trestného činu určena,
c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo
d) kterou pachatel byť jen zčásti nabyl za  věc uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota věci uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.

    (2) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející pachateli
    (3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
    (4) Na pachatele, kterému byl uložen trest propadnutí věci, se  hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž byl tento trest uložen.

K § 55

    Trest propadnutí věci má sloužit jednak k odnětí nástrojů trestného činu, jednak k odnětí výtěžku trestné činnosti, a to i tehdy, jestliže věc není bezprostředním výtěžkem, ale za takový výtěžek byla získána, postačí, že dokonce jen zčásti. Taková možnost je omezena jen tím, že hodnota nově nabyté věci nesmí být k hodnotě věci, za kterou byla zčásti opatřena nepoměrně dražší, soud tedy nevysloví propadnutí např. rodinného domu tehdy, jestliže se pachateli prokáže, že na jeho výstavbu odcizil fůru písku nebo několik pytlů cementu apod.
    Pokud jde o věc náležející pachateli, neznamená to, že pachatel musí být vlastníkem takové věci podle občanskoprávních předpisů. Může jít o věc, kterou pachatel fakticky drží a její vlastník není znám nebo původní držitel, od něhož ji pachatel opatřil, nemohl být oprávněným vlastníkem takové věci (např. vojenské nebo nelegálně držené zbraně apod.) I v takových případech soud vysloví propadnutí věci.
    U věcí, které mají povahu uvedenou v § 55 odst. 1 a drží jě někdo jiný, srov ustanovení § 73 o zabrání věci.
    Pokud jde o zahlazení trestu propadnutí věci, platí fikce zahlazení opět jen tehdy, jde-li o trest uložený samostatně. Je-li tento trest uložen spolu s jiným trestem, který se zahlazuje později, k úplnému zahlazení dojde až tehdy, když je zahlazen poslední ze společně uložených trestů.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.12.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.12.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy