§ 059

§ 59

    (1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.
    (2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.
    (3) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, započítává se do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu.

K § 59

    Zkušební doba počíná běžet dnem, kdy odsuzující rozsudek nabyl právní moci, tedy není proti němu přípustný řádný opravný prostředek (srov. též § 139 tr.ř.) Přiměřená omezení srov. § 26 odst. 4. Výčet omezení je demonstrativní, tzn. soud může uložit i jiná vhodná omezení, typicky např. zdržet se návštěv sportovních zápasů o fanoušků, odsouzených pro výtržnictví apod.
    Uložená omezení musí být adekvátní jak činu, tak účelu trestu, měla by působit výchovně. Dodržování uvedených omezení má namátkově kontrolovat soud, činil by tak nejspíše pomocí soudního úředníka. Omezení však nelze zototžňovat s výkonem dohledu (viz § 60a a poznámky k němu).

    Nejvyšší soud, Rt IV/68: Tam, kde se již podařilo uplatnit častější dodržování § 59 odst. 2 tr. zák., je nutno soustředit pozornost na přiměřenost, kontrolovatelnost a účinnost omezení. Zejména při ukládání omezení v požívání alkoholických nápojů je třeba na základě odborného lékařského vyjádření zjišťovat, zda ke splnění účelu omezení stačí zakázat odsouzenému jen nadměrné požívání alkoholu nebo zda je nutné, aby zákaz se týkal požívání jakéhokoli množství alkoholických nápojů.
    Přiměřené omezení je nutno v soudní praxi chápat jako integrální součást podmíněného odsouzení, které může, je-li vhodně uloženo, účinně přispět k posílení a prohloubení převýchovné funkce podmíněného odkladu výkonu trestu.
    Nejvyšší soud, Rt 22/69: Spáchá-li podmíněně odsouzený další trestný čin po vyhlášení odsuzujícího rozsudku, avšak ještě předtím, než rozsudek nabyl právní moci, nelze vyslovit, že se pachatel ve zkušební době neosvědčil proto, že spáchal uvedený další trestný čin.
    Nejvyšší soud, Usnesení 7 Tz 147/2000: Podle § 59 odst. 2 tr. zák. uložení přiměřených omezení a přiměřených povinností má směřovat k tomu, aby obviněný vedl ve zkušební době řádný život a jejich splnění je také předpokladem pro vyslovení, že se obviněný ve zkušební době osvědčil, přičemž z tohoto pohledu je důvodné, aby pachatelům trestných činů zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., spáchaných úmyslně, byly uloženy, ve smyslu shora uvedeného ustanovení, přiměřené povinnosti, jež pachatele mají vést k tomu, aby v době podmíněného odsouzení plnil vyživovací povinnost řádně, tj. v částce soudem stanovené a včas, tj. v termínu, který mu byl soudem určen.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy