§ 067

Promlčení trestního stíhání

§ 67

    (1) Trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který tento zákon ve zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991 Sb., o  podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
b) dvanáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
d) tři léta u ostatních trestných činů.

    (2) Do promlčecí doby se nezapočítává
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,
b) doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizině,
c) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.

    (3) Promlčení trestního stíhání se přerušuje
a) sdělením obvinění pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícími úkony policejního orgánu, státního zástupce nebo soudu směřujícími k trestnímu stíhání pachatele, nebo
b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který tento zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.

    (4) Přerušením promlčení počíná nová promlčecí doba.

K § 67

    Promlčení uplynutím doby je důvodem zániku trestnosti jednak z toho důvodu, že zájem na společenské reakci na čin pachatele s časem slábne a jestliže se pachatele po zákonem stanovenou dobu chová tak, že nezavdal příčinu k přerušení, případně stavění promlčecí doby, bylo by ukládání trestu vůči němu kontraproduktivní, neboť veřejností i pachatelem samotným by bylo vnímáno jako nespravedlivé.
    Druhým důvodem je okolnost, že také dokazování určitého deliktu je po uplynutí určité doby obtížné, důkazy zanikají, paměť svědků slábne nebo svědkové umírají, takže i faktická možnost usvědčit pachatele je časem podstatně oslabena.
    V odstavci 1 zákon stanoví různou délku promlčecí doby odstupňovanou podle závažnosti, případně povahy deliktu.
    V odstavci 2 pak je stanoveno tzv. stavění promlčecí doby, kdy pro určitou překážku, která je taxativně vyjmenována, promlčecí doba neběží. Odpadne-li překážka, která běh promlčecí lhůty zastavila, běží promlčecí doba dál.
    Zákonnou překážkou podle písm. a) se rozumí zejména např. poslanecká nebo diplomatická imunita.
    Pobytem v cizině podle písm. b) je třeba rozumět takový pobyt, jímž se pachatel vědomě vyhýbal trestnímu stíhání, nikoli třeba jen pobyt na dovolené apod. Otázkou, která by měla být zákonem výslovně řešena pak je, zda by se do promlčecí doby neměl započítávat pouze pobyt v takovém cizím státě, s nímž nemá Česká republika úmluvo o vydávání, případně s nímž nemá aspoň reciproční praxi vydávání pachatelů trestných činů. V současné době např. útěkem do evropského státu se pachatel postihu sotva vyhne.
    Zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání podle písm. c) -srov. § 307 a násl. tr.ř. Vzhledem k tomu, že podmíněné zastavení je zvláštním institutem , kterým se nestaví trestní stíhání definitivně a le za určitých podmínek v něm lze pokračovat, je třeba zkušební dobu tohoto institutu z promlčecí doby vyjmout.
    V odstavci 3 jsou pak uvedeny důvody, pro které se promlčecí doba přerušuje. Okamžikem přerušení začne běžet promlčecí doba znovu, k délce promlčecí doby, která do okamžiku přerušení již proběhla, se na rozdíl od stavění promlčcí lhůty, již nepřihlíží.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy