§ 073

§ 73
Zabrání věci

    (1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 55 odst. 1, může soud uložit, že se taková věc zabírá,
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
c) vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě jiný obdobný obecný zájem.

    (2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

K § 73

    Pokud jde o věc, která může být zabrána, srov. ustanovení § 55 a poznámky k němu. Totéž , pokud jde o vysvětlení pojmu, komu věc náleží.
    K písm. a): Pachatele nelze stíhat nebo odsoudit tehdy, jestliže tomu brání překážka hmotněprávní nebo procesní povahy. Může jít o pachatele, který má diplomatickou nebo poslaneckou imunitu nebo o pachatele nepříčetného. Nepatří sem však překážka, spočívající v tom, že pachatel byl již za trestný čin odsouzen a soud pouze "opomněl" vyslovit propadnutí věci, případně její zabrání, ani si takové rozhodnutí nevyhradil do veřejného zasedání (srov. § 230 tr.ř.).
    K písm. b): Jde o případ, kdy jsou splněny podmínky pro upuštění od potrestání, přesto je však třeba odsouzeného připravit o věc, která má povahu, uvedenou v § 55. 
    K písm. c): Jde o případy, kdy věc náleží jiné osobě, než pachateli, ať již proto, že věc na takovou osobu pachatel převedl, nebo mu byla takovou osobou ke spáchání trestného činu zapůjčena. Jde o případ, kdy může být opatřením majícím podobu sankce, v trestním řízení postižena i právnická osoba, typicky např. tím, že jí budou odňaty cenné papíry, získané trestným činem člena představenstva apod.
    Obdobným zájmem, jakým je zájem na bezpečnosti lidí nebo majetku je v praxi zejména zájem na tom, aby niko neměl prospěch z trestné činnosti, spáchané jiným, ale může jít o zájem např. na mravnosti , veřejném pořádku apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy