§ 088

HLAVA OSMÁ
Společná ustanovení

§ 88

    (1) K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne jen tehdy, jestliže pro svou závažnost podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost.
    (2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen organizované skupiny, nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl současně postižen jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení.

K § 88

    K odst. 1: Zákon zde stanoví materiální podmínky okolnosti, podmiňující použití vyšší trestní sazby (srov. § 6 a poznámky k němu). Musí jít o podstatné zvýšení stupně nebezpečnosti pro společnost jak u těžšího následku, tak i u jiných okolností, přičemž kritéria pro posouzení toho jsou shodná jako v § 3 odst. 4. Proto např. okolnost, že činem byla způsobena značná škoda, nemusí vždy znamenat postih pachatele podle přísnější sazby, jestliže zavinění ve vztahu k této škodě bylo např. z nevědomé nedbalosti a pachatel ji před svým odsouzením dobrovolně uhradil apod.
    K odst. 2: S ohledem na definici zločinného spolčení ( § 89 odst. 17) a pojem organizované skupiny, které mohou za určitých okolností splývat, zákonodárce výslovně stanovil, že neplatí zákaz dvojího přičítání téže okolnosti. Proto postih za trestný čin účasti na zločinném spolčení ( § 163a a násl.) nebrání tomu, aby pachatel byl postižen např. jako člen organizované skupiny při loupeži podle § 234 odst. 2 písm. a), která byla v rámci zločinného spolčení zorganizována a spáchána ve prospěch takového spolčení.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy