§ 105

ODDÍL DRUHÝ
Trestné činy proti bezpečnosti republiky

§ 105
Vyzvědačství

    (1) Kdo vyzvídá skutečnost utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou skutečnost, nebo kdo takovou utajovanou skutečnost cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované skutečnosti.
    (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované skutečnosti,
b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu ochrana utajovaných skutečností byla zvlášť uložena,
c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo
d) týká-li se takový čin utajované skutečnosti ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm utajení "Přísně tajné".

    (4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

K § 105

    Úprava byla zavedena po přijetí zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. V podrobnostech blíže viz tento zákon. Je zřejmé že na rozdíl od předchozí úpravy je nutné prokázat, jaký následek z vyzvědačství hrozil a že přísná ochrana se týká jen skutečností utajovaných stupněm tajné a přísně tajné za předpokladu, že jde o údaje způsobilé k následku, který má zákon na mysli. Jde tedy o vyzvědačství skutečností zvláště důležitých nebo takových, u nichž důležitost vyplývá z rozsahu shromážděných dat apod.

    Nejvyšší soud, 1 Tzn 11/96: K existenci objektu trestných činů vlastizrady a vyzvědačství podle § 91 a § 105 TrZ v době po okupaci bývalého Československa cizími vojsky v roce 1968. 
    Nejvyšší soud, rozsudek 7 Tz 222/99: II. Při posouzení, zda je naplněna i materiální stránka trestných činů vyzvědačství podle § 105 tr. zákona, ohrožení utajované skutečnosti podle § 106 tr. zákona a podle § 107 tr. zákona, jež chrání "skutečnosti utajované podle zvláštního zákona" nelze vycházet jen z formálního znaku stanoveného zákonem, ale je nutno v každém konkrétním případě posuzovat, jakým způsobem byl chráněný zájem jednáním obviněného dotčen a zda stupeň nebezpečnosti jednání obviněného pro společnost je větší než nepatrný ve smyslu § 3 odst. 2 tr. zákona.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy