§ 118

HLAVA DRUHÁ
Trestné činy hospodářské

ODDÍL PRVNÍ
Trestné činy proti hospodářské soustavě

§ 118
Neoprávněné podnikání

    (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo
b) získá-li takovým činem značný prospěch.

K § 118

    Podobně jako u řady dalších skutkových podstat hospodářských trestných činů i zde jde o normu blanketní, a to především ve vztahu ke znaku „neoprávněnosti“ podnikání. Oprávněnost je totiž založena jinými předpisy z oblasti veřejného práva.
    V tom ostatně spočívá i smysl zákonné úpravy, jejímž objektem je rovnost účastníků hospodářské soutěže, kteří podnikají na základě zákonného oprávnění. V rámci úpravy podnikání, dané především živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., ale i dalšími předpisy, na jejichž základě vzniká oprávnění k výkonu advokacie, daňového poradenství, výkonu lékařských nebo lékárenských činností apod.
    S takovým oprávněním je spojena nejen registrace uvedených subjektů, ale i povinnosti dodržovat řadu předpisů, např. hygienických, o bezpečnosti práce atd., které jsou příslušné orgány oprávněny kontrolovat. Znamená to svou provozovnu vybavit určitým způsobem, což s sebou nese náklady, které by ten, kdo by podnikal bez oprávnění, nemusel snášet, nehledě již k úlevě daňové.
    Znak neoprávněnosti je tedy dán nedostatkem potřebného oprávnění. V případě, že jde o činnost, k níž není zapotřebí oprávnění (např. prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků podle § 2 písm. f) živnostenského zákona, nemůže taková činnost naplnit znaky neoprávněného podnikání.
    Nedostatkem potřebného oprávnění však je třeba rozumět i provozování činnosti nad rámec uděleného oprávnění, tedy provozování např. živnosti jiné, než na kterou bylo živnostenské oprávnění uděleno, což je v praxi patrně nejčastější případ.
    Podnikání se musí dít ve „větším rozsahu.“ Pokud jde o tento znak, podpůrně lze užít definice „větší škody“, tedy musí jít o obrat v rozsahu nejméně 50 000 Kč, (srov. § 89 odst. 11), což však samo o sobě nepostačuje. Větší rozsah musí být dán také v čase, takové podnikání musí být provozováno nejméně po dobu šesti měsíců (Rt 5/96).

    Znaky kvalifikované skutkové podstaty, jako je „používání jiného jako pracovní síly“ nepůsobí vcelku obtíže. V praxi jde zejména o party stavebních dělníků, často cizinců, nebo černé krejčovské dílny Vietnamců.
    Pokud jde o znak „značného prospěchu“, rozumí se jím hrubý zisk ve výši nejméně 500 000 Kč,(srov.89 odst. 11) tedy na rozdíl od obratu, který je rozhodný pro posouzení rozsahu , do prospěchu se nezapočítávají celé tržby, nýbrž tržby, očištěné o výrobní náklady, na materiál, energie, nájemné, mzdy apod. Neodečítá se však cena vlastní pracovní síly pachatele, jeho vlastní odměna za práci.
    Je třeba upozornit, že vzhledem k ustanovení § 90 odst. 2 lze za neoprávněné podnikání postihnout i statutární orgán právnické osoby, která by se takového jednání dopustila, a to vedle možnosti vůči právnické osobě, která by provozovala živnost bez příslušného oprávnění udělit pokutu na základě ustanovení § 61 - 63 živnostenského zákona.
    Lze tak učinit samozřejmě za podmínek, že by byly splněny základní podmínky trestní odpovědnosti, především zavinění.Bylo by tedy nutno prokázat, že statutární orgán nebo jiný odpovědný zástupce společnosti věděl o tom, že se překračuje rámec živností, zapsaných pro společnost v obchodním rejstříku nebo s tím byl alespoň srozuměn. Za těchto předpokladů se mu přičítá i odpovědnost za značný prospěch, kterého by právnická osoba, jejímž je jednatelem nebo jiným statutárním orgánem dosáhla. Výtka, kterou by mohl někdo vznést, že pachatelem trestného činu podle § 118 není žádný speciální subjekt, ale subjekt obecný, zde patrně neobstojí. Právnická osoba se může neoprávněného podnikání dopustit v podstatě jen tím, že překročí udělené živnostenské oprávnění.Bez udělení alespoň nějakého živnostenského oprávnění by totiž nebyla zapsána do obchodního rejstříku a tedy de lege nevznikla. Právě proto, že je překračován rámec uděleného oprávnění, může se činu dopustit jen speciální subjekt, tj. osoba, která takové oprávnění má.
    Oprávnění živnostenského úřadu udělit právnické osobě pokutu v rozmezí od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč by ovšem trestním postihem jednatele zůstalo nedotčeno.
    Jistěže by trestní odpovědnost nedopadala na jednatele tehdy, kdyby např., zaměstnanci společnosti pod rouškou povolené činnosti provozovali „jako melouch“ samostatnou výdělečnou činnost, o níž by vedení společnosti vůbec nevědělo. V takovém případě by bylo za splnění zákonných podmínek vyvodit podle citovaného ustanovení trestní odpovědnost za neoprávněné podnikání jen vůči takovým zaměstnancům.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy