§ 118a

§ 118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

    (1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem značný prospěch.

K § 118a

    Jde o zvláštní případ neoprávněného podnikání, kde oprávnění je upraveno zvláštním zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Míří jednak na případy pořádání tzv. „černých lotynek“, které se ovšem v praxi podaří stíhat jen výjimečně, a na případy, kdy jsou provozovány hrací přístroje, kde podmínky k jejich provozování jsou upraveny ustanovením § 17 - 20 zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
    Tyto případy se v praxi vyskytují častěji, zejména v té podobě, že provozovatel provozuje vedle přístrojů povolených i přístroje nepovolené. Judikatura k tomuto ustanovení je poměrně přísná.
    Tak např. z rozhodnutí č. 28/96 Sb., rozh. trest. vyplývá, že „skutečnost, že pachatel provozuje v restauraci hrací automat jen po dobu dvou dnů, sama o sobě nevylučuje, aby jeho jednání bylo posouzeno jako trestný čin.“
    To, co bylo řečeno shora o trestní odpovědnosti statutárního orgánu právnické osoby při neoprávněném podnikání platí i zde. Znamená to, že pokutu, kterou lze podle § 48 zák. č. 202/1990 Sb. uložit právnické osobě za nepovolenou loterii nebo nepovolený provoz hracího automatu lze uložit i nadále bez ohledu na případné trestní stíhání jednatele nebo jiného statutárního orgánu, který o nedovoleném provozu věděl.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy