§ 126

§ 126
Porušení povinnosti v řízení o konkursu

    (1) Kdo po prohlášení konkursu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce konkursní podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu.

K § 126

    K odst. 1: Ustanovení odst. 1 chrání především řádné plnění povinností, vyplývajících z ustanovení § 176 a 18 zák. o konkursu a vyrovnání.
    Mařením nebo ztěžováním výkonu funkce správce konkursní podstaty je proto třeba rozumět zejména prodlení při sestavování seznamu majetku, nesprávné nebo neúplné údaje v takovém seznamu, neodevzdání obchodních knih nebo odepření vysvětlení. Skutková podstata je však formulována tak, že mařením lze rozumět i např. poškození správcova vozidla nebo jeho ublížení na zdraví v uvedeném úmyslu, třebaže podle důvodné zprávy tyto varianty zákonodárce na mysli neměl.
    Pachatelem může být jak úpadce, resp. pokud jde o právnickou osobu, ten, kdo za úpadce jedná, tak ovšem i osoba jiná, jíž jsou uloženy povinnosti v ustanovení § 18 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, neboť i osoby jiné než úpadce mají povinnost oznámit správci věci, které náležejí do podstaty a musí umožnit správci, aby věc byla oceněna a zapsána do soupisu.
    Souběh s ustanovením § 125 je možný tehdy, jestliže pachatel odkládá splnění povinnosti vyplývající z konkursního zákona a odkladu využije k zkreslování nebo zatajování účetních podkladů způsobem uvedeným v § 125 tr. zák. ve znění pozdějších předpisů, jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle dalších zákonů (např. podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nebo zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči).
    Následkem je ohrožení správného zjištění majetku, trestnost se neváže na vznik škody nebo na skutečné znemožnění zjištění správné výše, avšak takové okolnosti by byly brány v úvahu při posuzování stupně nebezpečnosti pro společnost.

    K odst. 2: Ustanovení § 126 odst. 2 sankcionuje povinnost, stanovenou nyní v § 3 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:
    "Právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez zbytečného dokladu podat návrh na prohlášení konkursu. právnická osoba v likvidaci má tuto povinnost jen, je-li předlužena."
    Z ustanovení § 46 odst. 1 ovšem vyplývá, že místo takového návrhu zákon připouští návrh na vyrovnání, který je návrhu na prohlášení konkursu v zásadě roven. Bylo by bývalo patrně lépe, kdyby zákonodárce na tuto možnost pamatoval přímo v textu § 126 odst. 2 a vložil slova „nebo návrh na vyrovnání.“
    Ze zásady, že základem trestní odpovědnosti je protiprávnost, lze ovšem dovodit, že pokud osoba v úpadku podá návrh na vyrovnání, jde o jednání dovolené místo návrhu na prohlášení konkursu a nebude tedy trestná.
    V praxi bude obhajoba nesplnění této povinnosti v případech předlužení spočívat zřejmě na výkladu pojmu úpadku, jak je podáván v ustanovení § 1 odst. 3 zák. o konkursu a vyrovnání. „ O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze –li příjem převyšující náklady při pokračování v podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.
    Právě tam bude zřejmě zaměřena obhajoba osob, které budou v prodlení s podáním příslušného návrhu a budou se své podnikání snažit udržet za každou cenu.
    Obhajoba ovšem bude možná i dalším způsobem, a to poukazem na nové ustanovení o předlužení (srov. § 456c a vysvětlivky k němu), kdy za určitých okolností by byl pachatel nucen podáním návrhu na konkurs přiznávat se k vlastní trestné činnosti, a to by bylo v rozporu s mezinárodně přijatými dokumenty o lidských právech, trestním řádem i judikaturou.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy