§ 127

§ 127
Porušování závazných pravidel hospodářského styku

    (1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, poruší závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v hospodářské činnosti nebo vážnou poruchu v zásobování anebo zkrácení příjmů státu ve značném rozsahu.

K § 127

    Uvedená skutková podstata byla koncipována novelou přijatou v roce 1990, kdy se pravidla tržního hospodářství teprve rodila. Proto skutková podstata zůstala na značné úrovni obecnosti, která je v trestním zákoně nežádoucí, a její praktická aplikace je vzácná právě pro neurčitost pojmu „pravidla hospodářského styku“, která mají být ustanovením chráněna.
    V praxi byly stíhány zejména případy, kdy došlo k porušení tzv. „blokačních paragrafů“ v privatizačních zákonech a odpovědní pracovníci státních podniků prodali nebo jinak převedli majetek bez souhlasu vlády. S ohledem na stav privatizace postih tohoto druhu přichází v úvahu již jen ojediněle.
    Pro naplnění skutkové podstaty se vyžaduje úmysl přesahující subjektivní stránku, tedy úmysl opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody. To jsou výhody, které mohou být finančně vyčíslitelné, ale nemusí tomu tak být vždy, může jít o získání lepšího postavení na trhu a pod.
    Původně se předpokládalo, že toto ustanovení se uplatní tam, kde trestní postih statutárního orgánu byl vyloučen právě proto, že jednatel nebo jiný statutární orgán nebyl nositelem určité vlastnosti, potřebné pro spáchání určitého trestného činu, neboť tuto vlastnost měla právnická osoba, jejímž jménem jednal. Praxe však tendovala k extenzivnímu výkladu a osoby, které byly statutárními orgány byly stíhány bez ohledu na to, že jako fyzické osoby potřebnou vlastnost neměly.
    S ohledem na časovou působnost trestních zákonů však je nutné předpokládat, že podle tohoto ustanovení bude nutno posoudit již zahájená a dosud neskončená trestní stíhání, kdy fyzické osobě uvedeným extenzivním výkladem je připisována vlastnost, kterou nemají, tedy jsou stíhány pro poškozování věřitele, ačkoli dlužníkem je právnická osoba apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy