§ 140

ODDÍL TŘETÍ
Trestné činy proti měně a trestné činy daňové

§ 140
Padělání a pozměňování peněz

    (1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, nebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
    (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
 kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé,
 bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

    (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

K § 140

    Paděláním se rozumí úplné vyhotovení napodobenin peněz nebo jiných cenin bez příslušného oprávnění. Způsob a rozsah oprávnění k zhotovování reprodukcí platných bankovek a šeků, včetně cestovních šeků, platebních karet a fotografií mincí stanoví vyhláška č. 36/1994. 
    Vyžaduje se souhlas České národní banky, pokud ve vyhlášce uvedené rozměry reprodukce (nejvýše třetinová nebo nejméně trojnásobná délka oproti skutečné bankovce nebo cenině) nevylučují, že by mohlo dojít k záměně.
    Pokud jde o padělky bankovek, nejčastějším amatérským způsobem jejich zhotovení je jejich přetištění na barevné kopírce, náročnější způsoby vycházejí z tiskařských technik, přičemž desky se získávají galvanickým způsobem nebo náročněji, rytím nebo kombinací obou.
    Padělky se z kriminalistického hlediska dělí do pěti tříd, které se posuzují jako známky ve škole: pětka je padělek nedokonalý, který snadno rozpozná i laik, např. bankovka napodobená vodovkami nebo pastelkami (ale i takové padělky se v praxi vyskytují). Čtyřka nemůže při zběžném pohledu oklamat, trojka je už nebezpečnější, vyžaduje hlubší zkoumání zejména ochranných prvků. V této třídě se vyskytuje nejvíce padělků, patří k nim právě již uvedené napodobeniny z barevné kopírky.Dvojka je padělek velmi dokonalý, který laik odhalí jen s potížemi a i v bance potřebují zpravidla speciální přístroje, např. křemíkovou lampu, která odhalí, že bankovka nemá neviditelné číslo, vytištěné barvou, světélkující jen pod speciálním ultrafialovým světlem určité vlnové délky, nemá náležitý ochranný kovový pásek apod.

    Nejčastějším úskalím zhotovování dokonalých padělků bývá nemožnost dokonale napodobit papír, z něhož jsou bankovky tištěny. Jde nejen o ochranné vodotisky, ale i další ochranné prvky - např. bankovky bývají zhotovovány ze směsi, v níž je část vláken předem obarvena luminiscenční barvou a takový prvek je téměř nemožné napodobit.
    Padělky první třídy jsou nejnebezpečnější a od originálů se prakticky nedají rozeznat. Takové padělky librových a dolarových bankovek se však vyskytly v historii jen jednou - když pod dohledem nacistického státu v koncentračním táboře nejlepší rytci ryli desky a nejlepší chemici analyzovali a připravovali papír.
    Paděláním peněz je např. i sestavení peněz z částí jiných platných peněz. Takovýmto způsobem např. získala statisícovou částku pracovnice banky, která úmyslně poškozovala bankovky, rozstřihávala je nebo roztrhávala , přičemž k výměně předložila vždy menší část bankovky a z proužků, které jí zbyly, sestavila bankovku novou. Ta již byla považována za padělek. O padělek však nejde, když je bankovka sestavena z původních útržků.
    Pozměněním peněz je úprava peněz nižší hodnoty na peníze vyšší hodnoty. Tento způsob je nejčastější u dolarových bankovek, které jsou prakticky stejných rozměrů a stejné barvy, liší se pouze číslovkou a portrétem prezidenta (mimochodem, prakticky na všech bankovkách se vyskytuje nějaký obličej, neboť lidské oko je od narození cvičeno k rozlišování detailů právě v obličeji, takže odchylky portrétu se odhalí nejdříve). Problémem Evropanů však je, že jednotlivé státníky USA nedokážou přiřadit ke správné hodnotě bankovky, takže padělateli stačí upravit počet nul a text, označující bankovku.

    V našich podmínkách se pozměňování na vyšší hodnotu provádělo svého času u polské měny, kdy se na bankovce o hodnotě 1 000 zlotých, reprezentující tehdy hodnotu několika krabiček zápalek, upravil nápis „Bank Polski narodowy“ na Bank Česki narodowy“ a pak se rulička takových tisícovek prohodila neznalému cizinci dychtivému poznávat území za bývalou železnou oponou za marky v kursu 1 DEM - 15 (padělaných )Kč. Zisk byl ovšem výrazný.
    Oproti tomu není udáváním padělaných peněz udávání pravých, ale neplatných bankovek. Něco jiného ovšem bylo opatření pravých bankovek neplatnými kolky, jak se vyskytovalo v období po rozpadu čs. federace.
    Sama skutková podstata rozlišuje opatření nebo přechovávání padělaných peněz od jejich výroby nebo pozměnění v úmyslu udat je jako pravé. K odlišení došlo v roce 1993 na základě zkušeností o tranzitu zejména padělaných dolarů, ale i jiných měn přes naše území dále na východ i vzhledem k obtížnosti dokazování úmyslu u jednotlivých dealerů.
    Organizovaná skupina - viz pozn. k § 92. 
    Značný rozsah - rozumí se jím nominální hodnota padělaných bankovek, která musí dosahovat částky nejméně 500 000 Kč, přepočet cizích měn se provádí podle kursu ČNB.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy