§ 148

§ 148
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

    (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou jim podobnou povinnou platbu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo vyláká výhodu na některé z povinných plateb uvedených v odstavci 1. 
    (3) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 nejméně se dvěma osobami,
b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

    (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

K § 148

    Uvedené ustanovení (pro stručnost budeme uvádět jen název „zkrácení daně“) je zvláštním případem trestného činu podvodu, kde poškozeným jsou orgány fisku, zdravotní pojišťovny, celní orgány, správy sociálního zabezpečení, případně místní nebo jiné orgány, které vybírají poplatky.
    Pokud jde o soustavu daní, lze odkázat na zák. č. 212/1992 o soustavě daní ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že soustavu daní tvoří
a) daň z přidané hodnoty včetně daně z dovozu
b) daně spotřební, a to:
  - daň z uhlovodíkových paliv a maziv
  - daň z lihu a destilátů
  - daň z piva
  - daň z vína
  - daň z tabáku a tabákových výrobků
c) daně z příjmů fyzických a právnických osob
d) daň z nemovitostí
e) daň silniční
f) daň z dědictví a darování
g) daň z převodu nemovitostí
h) daně k ochraně životního prostředí.

    K naplnění skutkové podstaty se vyžaduje „zkrácení“, tzn. jednání směřuje k vyměření nižší daňové nebo jiné obdobné povinnosti tím, že pachatel zkreslí nebo zatají podklady, sloužící k správnému vyměření daně. Musí jít o jednání úmyslné, jednání v omylu, např. nesprávným zaúčtováním některých položek apod., které je kryto zaviněním z nedbalosti, se podle uvedeného ustanovení nepostihuje.
    Samotné neodvedení správně vyměřené daně podle uvedeného ustanovení trestné není, ledaže by šlo o nedovedení daně nebo povinné platby za zaměstnance ( viz § 147 a vysvětlivky k němu) jednání nepostihuje, třebaže jde o hraniční případy. Obvykle totiž platí zásada „neznalost zákona neomlouvá“, ale daňové předpisy bývají natolik složité, že nesprávnosti tohoto druhu se trestně nepostihují.
    Pachatelem je ten, kdo skutečně daň úmyslně nesprávně vypočetl nebo kdo podklady pro výpočet zkreslil, jde velmi často o osobou rozdílnou od plátce. Pokud se takového jednání dopustí např. účetní nebo ekonom z popudu jednatele nebo vlastníka podniku, je dána trestnost obou, jednoho pro spáchání trestného činu, druhého pro návod k trestnému činu.
    Pokud jde o „větší rozsah“, je třeba zdůraznit, že všechny platby, zkrácené týmž jednáním se sčítají. To je praktické zejména v případě celních deliktů, kde umělým snížením ceny dováženého zboží dochází nejen ke zkrácení cla, ale také daně z přidané hodnoty, kdy žádná z částek sama o sobě nemusí dosáhnout hranice 50 000 Kč, avšak v součtu tuto hranici přesáhnou a je tak založena trestní odpovědnost.
    Obdobně např. při zaměstnávání pracovníků „načerno“ nebo při umělém snižování jimi dosaženého příjmu, který se dohání nezdanitelnými položkami (např. fiktivními „cesťáky“ apod.) se sčítají všechny položky, které byly zkráceny, např. v uvedeném příkladu fiktivních „cesťáků“ se sčítá zkrácení pojistného, zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, ale i zkrácení daně z příjmu podnikatele, protože fiktivní cestovní náhrady mu neoprávněně zvyšují náklady jako dopočitatelnou položku.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy