§ 148b

§ 148b
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

    (1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné vyměření daně jinému nebo její vymáhání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem značnou škodu.

K § 148b

    Jde o novou skutkovou podstatu, zařazenou novelou , účinnou od 1.1.1997. Oznamovací povinností se rozumí podle důvodové zprávy zejména povinnost, uvedené v ustanovení § 34 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.
    Podle odst. 5 tohoto ustanovení „právnické osoby a fyzické osoby, mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu a které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické sooby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady. Oznámení se zašle nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena.“
    Uvedené ustanovení obsahuje povinnosti řady subjektů vůči správcům daně, avšak většina jich je na výzvu správce. Bez takové výzvy jsou pojišťovny povinny podle odst. 14 cit. ustanovení sdělovat výplaty pojistných plnění nahrazujících příjem nebo výnos do třiceti dnů ode dne plnění.
    Podle odst. 17 právnické a fyzické osoby v tuzemsku mají povinnost oznámit neprodleně uzavření kontraktu se subjektem či bydlištěm v cizině, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (takovým kontraktem může být nájemní smlouva, smlouva o dodávce určitých služeb atd.).
    Pachatelem je u právnické osoby ten, kdo za právnickou osobu jedná, v daném konkrétním případě to sotva bude statutární orgán, nýbrž ten, kdo má v pracovní náplni takovouto povinnost plnit (nejspíše účetní nebo ekonom). Je však vhodné, aby pracovníci tohoto druhu měli v pracovní smlouvě alespoň rámcově zakotveno, že plní úkoly, které společnosti vyplývají ze zákona o správě daní a poplatků nebo jiných předpisů.
    Uvedené ustanovení je opět příkladem neúměrného přepínání trestní represe. Jde o trestný čin ohrožovací, nevyžaduje se, aby daň včas a řádně vyměřena skutečně nebyla. K takovémuto následku bude v praxi obvykle dán pouze eventuální úmysl pachatele (srozumění s tím, že včas nepodané hlášení může vyměření daně ohrozit), přičemž vznik poruchy , tedy skutečné škody mnohdy může záviset na liknavosti správce daně. Kdy k takovému ohrožení , jaké má zákon na mysli, došlo bude spočívat na volné úvaze daňových orgánů, proto postih bude značně nahodilý a ustanovení opět odporuje zásadě ekonomie trestní represe.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy