§ 149

ODDÍL ČTVRTÝ
Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi

§ 149
Nekalá soutěž

    Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

K § 149

    Uvedené ustanovení chrání vztahy, vznikající v hospodářské soutěži proti jednání, které je nekalou soutěží. K postihu takových jednání je naše republika vázána mezinárodní, Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883 (vyhl. č. 64/1975 Sb.), která ve svém článku 10 rámcově stanoví, která jednání jsou nekalou soutěží a zavazuje členské státy přijmout opatření k potlačení takových jednání.
    Z hlediska praxe je však nejdůležitějším předpisem, který nekalou soutěž definuje obchodní zákoník v ustanovení § 44 odst. 1 a 2, kde se nejprve obecně vymezuje, že nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům.
    Příkladmo pak uvádí, že nekalou soutěží je zejména
a) klamavá reklama
b) klamavé označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny
d) podplácení
e) zlehčování
f) porušování obchodního tajemství
g) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

    Jednotlivé formy těchto jednání jsou pak definovány ve skutkových podstatách § 45 až 51 obchodního zákoníku.
    Ustanovení § 149 chrání však chrání užší okruh vztahů, než jsou uvedeny v obchodním zákoníku, když ochrana spotřebiteli proti nepoctivé reklamě je poskytována speciálním ustanovením § 121 odst. 1 alinea druhá.
    Ustanovení bývá někdy kritizováno pro neurčitost, když pojem „dobré mravy soutěže“, který uvádí obchodní zákoník nebo „zvyklosti soutěže“ jak jsou uvedeny ve skutkové podstatě, nejsou dostatečně definovány. Trestní zákon by měl být natolik určitý, aby neskýtal možnost příliš širokého výkladu.
    Tato výtka není zcela na místě. Jednak uvedená mezinárodní smlouva se rovněž odvolává na „poctivé zvyklosti“, jednak kritériem bude intenzita porušení určité zvyklosti, tedy bude se hodnotit materiální znak, nebezpečnost pro společnost.
    Až dosud se postih pro uvedený trestný čin vyskytoval zcela výjimečně , což je způsobeno mj. tím, že za minulého režimu, který formálně zařazením uvedeného ustanovení vyhověl mezinárodním závazkům, žádná hospodářská soutěž neexistovala, takže chybí zkušenost z praktické aplikace a judikatura.
    Dále pak i tím, že nebylo zcela jasné, jak vykládat pojem „soutěžitel“. Je nesporné, že účastníkem hospodářské soutěže obecně je každý podnikatel, v užším pojetí je však třeba soutěží rozumět podnikání ve stejném nebo příbuzném oboru činnosti. V tomto smyslu je třeba vykládat i toto ustanovení.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy