§ 150

§ 150
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

    (1) Kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
    (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu
a) neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, nebo
b) uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo označením původu snadno s ním zaměnitelným.

K § 150

    I toto ustanovení chrání vztahy, k jejichž ochraně jsem zavázáni na základě mezinárodních smluv a které postupně se vstupem zahraničních firem nabývají na důležitosti. Také proto byla trestní sazba zvýšena z původních šesti měsíců až na dvě léta.
    Obdobně jako většina ustanovení v hospodářské oblasti je i ustanovení § 150 normou blanketní, jejíž obsah je vymezen jinými právními předpisy. Konkrétně jde o zák. č. 137/1995 Sb. , o ochranných známkách.
    Podle § 1 cit. zákona je ochrannou známkou označení, tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popř.jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek, vedeného úřadem průmyslového vlastnictví.
    Pokud jde o druhý odstavec, trestný je, kdo jedná způsobem tam uvedeným pro dosažení hospodářského prospěchu, tzn. musí jít o dosažení vyššího zisku, jehož pachatel záměnou obchodního jméně nebo označení původu dosahuje. Nepůjde tedy o případy, kdy např. ve filmu režisér užije neoprávněně v záběru obchodního jména nějaké firmy a dostane ji tím do nelichotivých souvislostí. V takovém případě je možná ochrana pouze podle občanského zákoníku.
    Samotný pojem obchodního jména je vymezen v ustanovení § 8 až 12 obch. zák. Pro naše účely postačí vědět, že obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti.
    Bohužel, obchodní jména našich firem, resp. jejich hospodářské výsledky, prozatím v mezinárodním měřítku nikoho nesvádějí k tomu, aby jich neoprávněně užíval.
    Pokud jde o označení původu, jde podle zák. č. 159/1973 o zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředním, včetně činitelů přírodních nebo lidských (např. Žatecký chmel), přičemž i zde je formální podmínka zápisu chráněného označení u Úřadu průmyslového vlastnictví.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy