§ 175

§ 175
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek

    (1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
    (2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

K § 175

    Jde o ustanovení, které bylo podstatně změněno novelou č. 134/2002 Sb. Důvodová zpráva k tomu uvádí:
    "Z hlediska nové úpravy trestního řízení, kdy se má v praxi realizovat princip, že znalecký posudek předložený stranou má stejnou důkazní hodnotu jako znalecký posudek vyžádaný orgánem činným v trestním řízení, je třeba rozšířit skutkovou podstatu trestného činu podle § 175 tak, aby dopadala na všechny případy vědomě nepravdivého znaleckého posudku podávaného znalci, ať již zapsanými v seznamu znalců, nebo přibranými postupem předpokládaným v zákoně o znalcích a tlumočnících ad hoc. Navíc je třeba z hlediska potřeb praxe zavést trestněprávní ochranu i na všechny další případy, bez ohledu na to, zda jde o řízení před soudem či jiným státním orgánem, nebo např. podávání znaleckého posudku v souvislosti s oceňováním nemovitosti jako předmětu zástavy při poskytování bankovního úvěru."
    Jde tedy o podstatné zvýšení odpovědnosti soudních znalců, neboť se již nerozlišuje účel nebo orgán, jemuž bude jejich posudek sloužit. Jde tedy nejen o oceňování nemovitostí pro účely zástavy pro bankovní úvěr, ale o oceňování nemovitosti obecně. Totéž se bude týkat oceňování jiných aktiv, zejména pohledávek nebo cenných papírů apod. , kdy ustanovení vhodně doplňuje ustanovení § 125 odst. 2 alinea druhá, která zakotvuje trestní odpovědnost toho, kdo dá znalci nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje pro ocenění, sloužící jako příloha k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
    Samozřejmě půjde i o všechny další případy posudků, neboť současná úprava trestního řádu v ustanovení § 110a ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost zpřístupnit znalci, kterého si přibrala některá ze stran, nejčastěji obviněný, ale může to být i poškozený nebo zúčastněná osoba, informace obsažené ve spise. Může jít ovšem i o posudky o zdravotním stavu obviněného, zejména ohledně schopnosti jeho účasti v trestním řízení nebo o jeho duševním stavu apod.


Název rubriky - Trestní zákon s komentářem
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.1.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
TrZák - komentář JUDr. Teryngela
Obecná část
Zvláštní část
Z 001 Trestné činy proti základům republiky
Z 002 Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Z 003 Trestné činy proti obraně vlasti
Z 004 Trestné činy proti hospodářské soustavě
Z 005 Trestné činy proti hospodářské kázni
Z 006 Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Z 007 Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Z 008 Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Z 009 Trestné činy veřejných činitelů
Z 010 Úplatkářství
Z 011 Zločinné spolčení
Z 012 Některé trestné součinnosti
Z 013 Jiná rušení činnosti státního orgánu
Z 014 Trestné činy obecně nebezpečné
Z 015 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
Z 016 Trestné činy proti rodině a mládeži
Z 017 Trestné činy proti životu a zdraví
Z 018 Trestné činy proti svobodě
Z 019 Trestné činy proti lidské důstojnosti
Z 020 Trestné činy proti majetku
Z 021 Trestné činy proti lidskosti
Z 022 Trestné činny proti brannosti
Z 023 Trestné činy proti civilní službě
Z 024 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Z 025 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Z 026 Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Z 027 Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Z 028 Společná ustanovení
Z+ 001 Přechodná a závěrečná ustanovení
Starší příspěvky
Příspěvky
Vzory a příklady dokumentů
Příklady k diskusi
Studie, zprávy, analýzy